Uppdatering av riksintressen för hamnar

Skriftlig fråga 2022/23:818 av Rickard Nordin (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-21
Överlämnad
2023-06-22
Anmäld
2023-06-26
Svarsdatum
2023-07-06
Sista svarsdatum
2023-07-06
Besvarad
2023-07-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Den havsbaserade vindkraften växer så det knakar. I Sverige har endast ett fåtal projekt fått godkännande än så länge, men i andra länder finns redan ett flertal parker och än fler kommer inom kort att byggas. 

För att sänka kostnaderna och effektivisera byggandet krävs bra hamnlägen. De hamnar som kan komma i fråga är tämligen få, då det krävs både yta och lämpliga lägen. I de hamnar som bedöms lämpliga kan en stor mängd arbetstillfällen skapas. Det är också viktigt att ha kontroll över logistikkedjan ur ett säkerhetsperspektiv. Dessutom kan korta transporter hjälpa till att minska klimatpåverkan vid byggnation.

Det finns därför all anledning att eftersträva strategiska svenska hamnar för etablering av havsbaserad vindkraft. Det finns sådana projekt igång exempelvis i Kålvik i Strömstadstrakten. Hamnen där skulle kunna serva inte bara svenska parker utan även norska och danska. 

Det har dock uppstått problem. Det finns i dag riksintresse för hamnar utpekade för olika industrier, exempelvis olje- och petroleumindustrin. Den nya gröna tekniken finns dock inget riksintresse för, vilket känns tämligen ålderstiget. Regelverket behöver helt enkelt ses över för att anpassas till dagens situation. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Andreas Carlson: 

 

Kommer regeringen att ta initiativ till en översyn av de riksintressen för hamnar som finns och uppdatera dem för att inkludera exempelvis vindkraft?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:818 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/02792 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:818 av Rickard Nordin (C)
Uppdatering av riksintressen för hamnar

Rickard Nordin har frågat mig om regeringen kommer att ta initiativ till en översyn av de riksintressen för hamnar som finns och uppdatera dem för att inkludera exempelvis vindkraft.

En ökad energiproduktion är viktig för Sverige och något regeringen arbetar med på många olika sätt. Etablering av vindkraft kan i viss mån innebära en ökad aktivitet för vissa hamnar t.ex. i samband med byggande och underhåll av vindkraftsanläggningar.

Ett utpekande av mark- och vattenområden enligt 3 kap. 8 § miljöbalken (1998:808), kan göras för områden som är särskilt lämpliga för anläggningar för bl.a. industriell produktion, energiproduktion, energidistribution och kommunikationer.

Trafikverket är den myndighet som pekar ut riksintressen för kommunikationer av betydelse för transporter, bl.a. hamnar. Trafikverket pekar ut de hamnar som fyller en nationell funktion i transportnätet. Över 50 hamnar runt om i Sverige är utpekade som sådant riksintresse. Trafikverket har nyligen, år 2022, gjort en översyn av alla sina utpekade riksintressen.

En industrihamn som utgör riksintresse för industriell produktion kan pekas ut som riksintresse av Tillväxtverket. När det gäller riksintressen för energiproduktion, däribland vindkraft, och energidistribution pekas dessa ut av Statens energimyndighet. Myndigheterna ska se till att bedömningen är aktuell. Statens energimyndighet och Tillväxtverket ligger under Klimat- och näringslivsdepartementets ansvarsområden medan Trafikverket ligger under Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Jag svarar därför på den del av frågan som berör riksintressen för hamnar som pekas ut av Trafikverket.

Områden som är av riksintresse för industriell produktion, energiproduktion, kommunikationer m.m. ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Det betyder att särskild hänsyn till dess funktion behöver tas i flera olika typer av prövningar men påverkar inte själva användningen eller driften av anläggningen i övrigt. Vilka typer av sjötransporter som en hamn kan tillgodose eller vilka verksamheter som bedrivs inom en hamnanläggning avgörs inte av ett riksintresseutpekande.

Det finns inga planer från min eller regeringens sida att i dagsläget ta något särskilt initiativ gällande Trafikverkets arbete med riksintressen för hamnar.

Stockholm den 5 juli 2023

Andreas Carlson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.