Ungdomspåföljden helgavskiljning med fotboja

Skriftlig fråga 2015/16:805 av Ellen Juntti (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-15
Överlämnad
2016-02-15
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

De flesta tungt kriminella har startat sin kriminella bana när de var unga. Många av dessa säger att de önskat att samhället reagerat tidigare och kraftfullare så att de inte fastnat i kriminalitet. Därför är det mycket viktigt att samhället reagerar snabbt och med kraft när ungdomar begår brott, både för ungdomens och för samhällets skull.

Den 18 februari 2015 gjorde riksdagen ett tillkännagivande till regeringen för att den ska se över hur ungdomspåföljden helgavskiljning med fotboja kan utformas och återkomma med ett sådant förslag till riksdagen.

Nu har det gått ett år sedan beslutet togs. Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

När kommer ministern att presentera ett förslag om påföljden helgavskiljning med fotboja?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:805 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/01443/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:805 av Ellen Juntti (M) Ungdomspåföljden helgavskiljning med fotboja

Ellen Juntti har frågat mig när jag kommer att presentera ett förslag om ungdomspåföljden helgavskiljning med fotboja.

För att motverka att unga begår brott är det viktigt att påföljderna är tydliga och konsekventa samt kan bidra till att hindra återfall. I Påföljds-utredningens betänkande Nya Påföljder (SOU 2012:34) föreslås bl.a. en ny påföljd som kallas ungdomsövervakning. Innehållet ska vara behandlingsinriktat och innefatta åtgärder för att bryta begynnande brottskarriärer och kriminella tankemönster. För att ungdomsövervakning ska vara tillräckligt ingripande vid allvarlig brottslighet ska den också kunna innehålla tydliga inskränkningar i rörelsefriheten. Det kan t.ex. handla om förbud att lämna bostaden under helgkvällar och helgnätter eller förbud att vistas på vissa platser. Inskränkningarna ska kunna kontrolleras med elektroniska hjälpmedel.

Påföljdsutredningens överväganden har legat till grund för flera av de förslag som regeringen lämnat till riksdagen. Bland annat behandlades vissa av utredningens förslag och bedömningar avseende det befintliga påföljdssystemet för unga i en proposition med lagförslag som trädde i kraft i fjol (prop. 2014/15:25 Tydligare reaktioner på ungas brottslighet). Även i propositionen Ny påföljd efter tidigare dom, som regeringen planerar att besluta under våren, behandlas vissa av utredningens förslag som rör unga lagöverträdare.

De förslag som finns kvar i Påföljdsutredningens betänkande, däribland frågan om den nya påföljden ungdomsövervakning, bereds vidare i Regeringskansliet och regeringen avser att återkomma i frågan.

Stockholm den 24 februari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.