Ungdomar som resurs inom äldreomsorgen

Skriftlig fråga 2015/16:1125 av Cecilia Widegren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-18
Överlämnad
2016-04-19
Anmäld
2016-04-20
Svarsdatum
2016-04-27
Sista svarsdatum
2016-04-27
Besvarad
2016-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Sverige är på väg åt fel håll. Vänsterregeringens politik leder till färre jobb när det Sverige behöver är sänkta trösklar och enklare vägar till arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland unga är fortfarande för hög, och i takt med att regeringen höjer trösklar, till exempel skatter och avgifter, för att anställa unga och äldre kan den komma att öka ytterligare.

Gymnasiestuderande i Falköping, unga skaraborgare som är framtidens medarbetare inom social omsorg och socialtjänst, föreslår att unga skulle kunna vara behjälpliga för till exempel seniorer eller inom äldreomsorg för att skapa positiva synergieffekter.

Unga skaraborgare som lämnat förslaget ser bland annat att arbetslösheten har visat sig öka risken för depression, främst bland unga, och att många äldre i dag är väldigt ensamma – upp till var fjärde dör i ensamhet. De påvisar att forskning bland annat kommit fram till att äldre som är aktiva långt upp i åren lever längre. Något så enkelt som en 30-minuterspromenad dagligen kan öka livslängden med år.

I sina studier har de bland annat satt samman faktorer som att var fjärde dör ensam, hög ungdomsarbetslöshet, ökande utanförskap och att aktivitet hos äldre kan öka välmående och livslängd. De föreslår därför att man använder unga människor, i studier eller på väg ut i arbetslivet, till att besöka äldreboenden och umgås med äldre som ett slags motprestation för de bidrag de får. Fler unga skulle bidra till att stimulera äldre, öka välmåendet hos både de äldre och de yngre samt ge tydlig prestation för den enskilde. Detta skulle vara ytterligare en möjlighet vid sidan om att exempelvis söka utbildning eller jobb. Det skulle även ge erfarenhet inom omsorg och service hos unga och vara ytterligare ett sätt att få erfarenhet av hur bred arbetsmarknaden i dag är.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd, Åsa Regnér:

 

Avser statsrådet att lyssna på dagens unga – framtidens medarbetare i socialtjänst och inom social omsorg – och återkomma med konkreta åtgärder för att fler yngre ska kunna bidra till mer stimulerande omsorgsmiljö för våra äldre?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1125 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/02879/FST

Socialdepartementet

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1125 av Cecilia Widegren (M) Ungdomar som resurs inom äldreomsorgen

Cecilia Widegren har frågat mig om jag avser lyssna på dagens unga – framtidens medarbetare i socialtjänst och social omsorg – och återkomma med konkreta åtgärder för att fler yngre ska kunna bidra till mer stimulerande omsorgsmiljö för våra äldre.

När nätverken kring äldre personer glesas ut är det viktigt att det finns resurser och initiativ som kan motverka ensamhet och isolering. Socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Kommunens ansvar regleras i socialtjänstlagen 5 kap. 4 §. Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

I Socialstyrelsens brukarundersökningar framkommer att alla inte är nöjda med möjligheterna att kunna vistas ute eller med de aktiviter som erbjuds på särskilt boende. Det finns således plats för fortsatta förbättringar.

Kommunens äldreomsorg har en självklar roll i detta. Men det finns även andra värdefulla resurser i samhället. I många kommuner finns frivilligcentraler som kan förmedla kontakt mellan de som vill bidra med frivilligt arbete och t.ex. äldre personer. Ung Omsorg är en verksamhet som är väl spridd över landet där unga hjälper äldre på äldreboenden med promenader, läsa tidningen eller sällskap.

Det finns möjlighet för kommuner och landsting att anställa arbetslösa ungdomar inom välfärdsområdet på traineejobb. Regeringens förslag i budgetpropositionen för 2016 att förstärka insatsen om ökad kvalitet i omsorgen till sammanlagt 2 mdr kr per år 2016-2018 möjliggör för kommunsektorn att öka bemanningen inom bl.a. äldreomsorgen. Regeringen har även meddelat att den i höst kommer föreslå att kommuner och landsting från 2017 tillförs 10 mdr kr per år. Tillskottet möjliggör för kommunerna att anställa fler i välfärdens verksamheter. Regeringen möjliggör därmed en långsiktig kompetensförsörjning inom detta område.

Kommunerna har ett tydligt ansvar för omsorgen om äldre. I ansvaret ingår också att tillvara ta nya idéer i utvecklingsarbetet. Jag följer med intresse den fortsatta utvecklingen.

Stockholm den 27 april 2016

Åsa Regnér

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.