Ungas arbetsmiljö

Skriftlig fråga 2022/23:641 av Johanna Haraldsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-08
Överlämnad
2023-05-09
Anmäld
2023-05-10
Svarsdatum
2023-05-17
Sista svarsdatum
2023-05-17
Besvarad
2023-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Unga är särskilt drabbade av arbetsskador jämfört med andra åldersgrupper på arbetsmarknaden. I åldersgruppen 16 till 24 år har under de senaste fem åren 25 000 personer skadat sig på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ungas arbetsmarknadssituation präglas dessutom oftare av otrygghet och tillfälliga anställningar, något som kan medföra större risker i arbetsmiljön. Därför är det extra viktigt att man som ung och ny på jobbet känner till sina rättigheter och vet en del om hur arbetslivet fungerar och vart man kan vända sig om man upplever problem.

Det är stor skillnad på vad unga lär sig i skolan om arbetslivet, arbetsmiljö och vilka rättigheter du har på jobbet. Myndigheten för arbetsmiljökunskap har tittat på detta och konstaterar även att det skiljer sig mycket i hur stort utrymme arbetsmiljöfrågorna får i undervisningen mellan studie- och yrkesförberedande gymnasieprogram på gymnasiet. Detta trots att många som studerat på studieförberedande program jobbar extra under studietiden eller direkt efter studenten.

För att kunna förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatserna behöver kunskapen öka, hos företagen, skyddsombuden och de anställda. Unga människor behöver vara bättre rustade och ha en bättre förståelse för risker och rättigheter när de kommer ut på sitt första jobb.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att förbättra ungas kunskaper om arbetsliv och arbetsmiljö, för att förebygga ohälsa och olyckor?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:641 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)

A2023/00714 Arbetsmarknadsdepartementet Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:641 av Johanna Haraldsson (S)
Ungas arbetsmiljö

Johanna Haraldsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att förbättra ungas kunskaper om arbetsliv och arbetsmiljö, för att förebygga ohälsa och olyckor.

Det systematiska och förebyggande arbetsmiljöarbetet är grunden till en god arbetsmiljö. Respektive arbetsgivare har arbetsmiljöansvaret enligt arbetsmiljölagstiftningen. När man är ung och kommer ut i arbetslivet så är det extra viktigt att känna till sina rättigheter ute på arbetsplatsen.

För personer under 18 år finns Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) där det bland annat framgår vilket ansvar arbetsgivare har, hur skyddsombud ska informeras samt hur undersökning och riskbedömning ska genomföras. Myndigheten har också tagit fram en vägledning till föreskrifterna, med råd och rekommendationer till arbetsgivare och huvudmän för skolor.

En viktig del i arbetet med att förebygga ohälsa och olyckor är kunskap och information. Myndigheten för arbetsmiljökunskap har precis som Johanna Haraldsson lyfter, undersökt arbetsmiljömedvetenheten inom skolan. För att förbättra ungas kunskaper om arbetsmiljö har myndigheten nyligen även tagit fram utbildningsmaterial för elever mellan 13 och 16 år tillsammans med Nordiska ministerrådet. I både grund- och gymnasieskolan finns i läroplanerna mål om att eleverna ska utveckla kunskaper som bland annat innefattar arbetsmiljö.

Arbetsmiljömedvetenhet är viktigt för unga personer som ska ut i arbetslivet, både i ett förberedande stadie såväl som när de befinner sig på en arbetsplats. Jag vill understryka vikten av att varje arbetsgivare tar sitt arbetsmiljöansvar för att förebygga ohälsa och olyckor för unga i arbetslivet.

Stockholm den 17 maj 2023

Paulina Brandberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.