Till innehåll på sidan

Underlättande av svensk gödselmedelsproduktion

Skriftlig fråga 2022/23:915 av Staffan Eklöf (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-11
Överlämnad
2023-08-14
Anmäld
2023-08-16
Svarsdatum
2023-08-28
Sista svarsdatum
2023-08-28
Besvarad
2023-08-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Höga priser för gödningsmedel har den senaste tiden varit en av drivkrafterna bakom det svenska lantbrukets höjda kostnadsläge och därmed också bakom såväl minskad lönsamhet som högre matpriser. Gödningsmedel produceras i dag huvudsakligen utanför Sveriges gränser och mycket av den produktionen använder sig av naturgas. Gödselpriserna har således påverkats mycket av de höjda naturgaspriserna i spåren av Rysslands krig i Ukraina. Efter en tid av relativt stabil prisbild har gödningsmedlen nu ökat kraftigt i pris. Orsaken sägs vara en ökad efterfrågan och osäkerhet kring det framtida naturgaspriset, enligt lantbrukstidningen ATL. Flera spännande initiativ för produktion av gödsel utan naturgas pågår nu i Sverige. Flera av dem verkar vara nära att realiseras och prognoser talar för att gödningspriset eventuellt kan bli lägre än dagens pris. Regeringen har engagerat sig i frågan och följer den. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren följande:

 

Vad kan ministern och regeringen göra för att underlätta och skynda på affärsmässig ny naturgasfri gödselmedelsproduktion i Sverige?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:915 besvarad av Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

LI2023/ 02988 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:915 av Staffan Eklöf (SD)
Underlättande av svensk gödselmedelsproduktion

Staffan Eklöf har frågat mig vad jag och regeringen kan göra för att underlätta och skynda på affärsmässig ny naturgasfri gödselmedels-produktion i Sverige.

Tillgången till gödselmedel för jordbruket och trädgårdsnäringen är avgörande för den svenska livsmedelsförsörjningen och är därför en prioriterad fråga för regeringen.

Det svenska jordbrukets växtnäringsförsörjning täcks idag dels genom recirkulering av naturgödsel dels genom import av gödselmedel.

Inte bara svenskt jordbruk är beroende av import utan situationen är liknande inom EU som är beroende av import från ett fåtal länder av såväl gödselmedel som råvaror för att framställa gödselmedel med kväve, fosfor och kalium. EU-kommissionen har uppmärksammat detta och presenterat ett meddelande med förslag till åtgärder för att säkerställa tillgång till gödselmedel till överkomliga priser. Regeringen har välkomnat detta arbete och även lyft frågan under det svenska ordförandeskapet.

Statens jordbruksverk fick i uppdrag av regeringen att inom ramen för livsmedelsstrategin analysera förutsättningar för gödselmedelsproduktion samt kartlägga vilka projekt inom gödselmedelsproduktion som är på gång. Statens jordbruksverk redovisade uppdraget i en rapport den 31 mars 2023 och redogör i den flera pågående initiativ för produktion av gödselmedel. Rapporten identifierar även ett antal faktorer som riskerar att hindra eller fördröja pågående eller planerade satsningar. Det handlar bland annat om

Processer för att få miljötillstånd som tar lång tid.

Lång kötid för att få anslutning till elnätet som en följd av omfattande industrisatsningar, inte minst i norra Sverige.

Osäkerhet kring framtida elpriser.

Utformningen av regelverk kring användning av avfall som påverkar möjligheten till recirkulering av växtnäringsämnen.

Regeringen undersöker hur dessa faktorer kan hanteras för att underlätta nya satsningar på produktion av gödselmedel i Sverige.

Stockholm den 28 augusti 2023

Peter Kullgren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.