Undantag från krav om nätkoncession

Skriftlig fråga 2022/23:511 av Jessica Stegrud (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-03-30
Överlämnad
2023-03-31
Anmäld
2023-04-11
Svarsdatum
2023-04-12
Sista svarsdatum
2023-04-12
Besvarad
2023-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Bristande överföringskapacitet är ett samhällsproblem som växer i takt med att elektrifieringen tilltar. Det tar även i dag alltför lång tid att bygga ut elnäten för att komma till rätta med det. Det kan dröja uppemot tio till tolv år för tillståndsprocesserna vid elnätsutbyggnad. Med anledning av det antog riksdagen nyligen ny lagstiftning på området som ska kunna korta processen med cirka två år, något som får anses vara ett nödvändigt första steg men som är långt ifrån tillräckligt.

Vid etablering av nya elledningar är det i dag en robust prövning med en omfattande miljöprövning. Det är även fallet när behov föreligger av att göra mindre omfattande förändringar, vilket bidrar till de långa ledtider vi nu ser i dag. En potential i att ytterligare minska tiden i tillståndsprocesserna vore att förenkla ytterligare när det gäller förtydligande om att ge undantag från krav om nätkoncession för verksamheter som redan har miljöprövats.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch följande:

 

Avser ministern och regeringen att lägga fram förslag om att ge undantag från krav om nätkoncession för verksamheter som redan har miljöprövats, och i så fall när?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:511 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)


Svar på fråga 2022/23:511 av Jessica Stegrud (SD)
Undantag från krav om nätkoncession

Jessica Stegrud har frågat mig om jag och regeringen avser att lägga fram förslag om att ge undantag från krav om nätkoncession för verksamheter som redan har miljöprövats, och i så fall när.

Som Jessica Stegrud framför innefattar prövningen av nätkoncession en grundlig prövning av elledningens påverkan på miljön. I det fall en verksamhet redan har miljöprövats och påverkan från elledningen inom ramen för den prövningen också har beaktats och bedömts behöver ledningens miljöpåverkan enligt 2 kap. 17 § tredje stycket ellagen (1997:857) inte bedömas igen. Det finns således en möjlighet att undvika dubbelprövning av en lednings miljöpåverkan.

Koncessionsprövningen som sådan har dock utöver miljöprövningen också till syfte att försäkra en samhällsekonomiskt motiverad utbyggnad av elnätet. Även om det behövs en kraftig elnätsutbyggnad är det viktigt att de ledningar som byggs är de mest lämpliga för ändamålet med lägsta möjliga kostnad för bland annat kundkollektivet. Denna prövning är därför alltjämt nödvändig även om ledningens miljöpåverkan har prövats. Med det sagt är regeringen medveten om de långa ledtiderna vid utbyggnaden av elnätet. Regeringen tittar därför på åtgärder som kan genomföras för att effektivisera tillståndsprocesserna ytterligare.

Stockholm den 12 april 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.