Tuberkulos

Skriftlig fråga 2015/16:1154 av Jenny Petersson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-26
Överlämnad
2016-04-27
Anmäld
2016-04-28
Svarsdatum
2016-05-04
Sista svarsdatum
2016-05-04
Besvarad
2016-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Tuberkulos är lyckligtvis inte längre en sjukdom som de flesta svenskar går och oroar sig för. Men vi bör ändå ta tillfället i akt och reflektera över det faktum att tuberkulos faktiskt finns kvar, kraftigast i utsatta länder men även här på hemmaplan. Inte nog med att sjukdomen finns kvar, det är till och med så att sedan 2003 har antalet fall med bekräftad tuberkulos ökat i Sverige. En majoritet av dem som diagnostiserades med tuberkulos 2015 i Sverige har smittats i ett annat land eller är nyanlända. Samtidigt har antalet fall bland svenskfödda också ökat något. I den kategorin är ökningen störst bland personer över 80 år som har insjuknat i tuberkulos de smittats av som unga.

Tuberkulos är en allvarlig infektionssjukdom som kan ha ett långvarigt förlopp. Fördröjd diagnos och behandling kan innebära svåra konsekvenser för individen, men även en ökad risk för smittspridning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vad avser statsrådet att göra för att vända trenden med ökade fall av tuberkulos i landet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1154 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/03057/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1154 av Jenny Petersson (M) Tuberkulos

Jenny Petersson har frågat mig vad jag avser att göra för att vända trenden med ökade fall av tuberkulos i landet.

I ett internationellt perspektiv är Sverige ett land med mycket få fall av tuberkulos. Den ökning av antalet anmälda fall som har skett under senare år beror inte av en ökad smittspridning i Sverige utan att det inom gruppen nyanlända finns en högre förekomst av tuberkolos. Folkhälsomyndigheten har utrett om den nuvarande flyktingsituationen innebär en ökad risk för spridning av smittsamma sjukdomar i Sverige. Myndighetens övergripande slutsats är att riskerna är låga.

Det är viktigt att vården kan identifiera fall av tuberkulos och här har erbjudandet om hälsoundersökningar till asylsökande en stor roll. Hälsoundersökningar är ett tillfälle då vården kan screena för smitta och vid behov inleda behandlingar. Landstingen är skyldiga, om det inte är uppenbart obehövligt, att erbjuda en hälsoundersökning till asylsökande.

Regeringen har gett i uppdrag till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten att stödja landstingen i deras arbete med att erbjuda hälsoundersökningar till asylsökande. I uppdraget ingår det att se över möjligheterna att förenkla och effektivisera hur hälsoundersökningar bör genomföras. Uppdraget ska delredovisas den 30 april 2016 och slutredovisas den 30 april 2017.

Jag kommer att fortsatt noga följa detta område.

Stockholm den 4 maj 2016

Gabriel Wikström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.