Trygghetspension för anställda på Samhall

Skriftlig fråga 2022/23:692 av Jim Svensk Larm (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-17
Överlämnad
2023-05-17
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

Att jobba ett helt yrkesliv tar på kroppen. Många blir slitna och klarar i slutet av arbetslivet inte av att jobba heltid till följd av ett hårt arbetsliv. Därför är den trygghetspension som infördes förra mandatperioden oerhört viktig. Systemet ska ge äldre som inte uppnått pensionsålder en möjlighet till en ersättning liknande sjukersättningen, men med lite andra regler. Det ska ge en trygghet för människor som närmar sig pensionsåldern.

I slutet av april rapporterade tidningen Arbetet att anställda på Samhall inte omfattades av den nya trygghetspensionen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Tenje:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att även anställda på Samhall ska omfattas av den nya trygghetspensionen?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:692 besvarad av Statsrådet Anna Tenje (M)


Svar på fråga 2022/23:692 av Jim Svensk Larm (S)
Trygghetspension för anställda på Samhall

Jim Svensk Larm har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att även anställda på Samhall ska omfattas av den nya trygghetspensionen.

De särskilda bestämmelserna om rätten till sjukersättning för äldre i förvärvsarbetande ålder, som trädde i kraft den 1 september 2022, innebär följande. För försäkrade som har högst fem år kvar till den ålder då man inte längre kan få sjukersättning och som under de senaste femton åren har erfarenhet av arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, bedöms arbetsförmågan vid prövning av rätten till sjukersättning i förhållande till sådant arbete. Om annat lämpligt arbete är tillgängligt för den försäkrade ska arbetsförmågan i stället bedömas mot det. Arbetsförmågan bedöms alltså i vissa fall enbart mot de arbeten som den försäkrade har erfarenhet av, i stället för mot förvärvsarbeten på hela arbetsmarknaden.

Villkoret att man ska ha erfarenhet av normalt förekommande arbete innebär att den som exempelvis endast har haft en subventionerad anställning på Samhall inte omfattas av bestämmelserna. Det finns dock inte något som hindrar att den som är sjukskriven från Samhall får sjukpenning så länge som arbetsförmågan är nedsatt och något annat lämpligt arbete där personen har en större arbetsförmåga inte blir tillgängligt.

Utredningen Sjukförsäkringen i förändring – en utvärdering (S 2022:07) har i uppdrag att utvärdera de förändringar i sjukförsäkringens regelverk som har genomförts under 2020–2022. I uppdraget ingår att den särskilda utredaren även får lämna nödvändiga författningsförslag om utvärderingen visar att sjukfallen inte avslutas så som är avsett utan blir omotiverat långa eller att det uppstår andra negativa konsekvenser för samhället eller individen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2024.

Försäkringskassan ska enligt uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2023 analysera konsekvenser av de bestämmelser för äldre i förvärvsarbetande ålder i sjukpenning och sjukersättning som har trätt i kraft under 2022. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 14 juni 2024.

Utredningens och Försäkringskassans kommande redovisningar blir ett viktigt underlag för att kunna dra slutsatser om utfallet av de s.k. äldrereglerna i sjukersättningen.

Stockholm den 24 maj 2023

Anna Tenje

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.