Trygghet i östra Skåne

Skriftlig fråga 2015/16:1186 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-05-09
Överlämnad
2016-05-09
Anmäld
2016-05-10
Svarsdatum
2016-05-18
Sista svarsdatum
2016-05-18
Besvarad
2016-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Efter några händelser i östra Skåne under de senaste månaderna har invånarnas förtroende för Polismyndigheten och den omorganisation som genomförts kraftigt kommit att ifrågasättas.

Efter att personal på en gymnasieskola i Kristianstad den 26 april påträffat en knivbeväpnad man i skolan, som sökte en namngiven person, krävdes det tre larmsamtal och dröjde närmare två timmar innan polisen var på plats. I fråga om händelsen och det långa dröjsmålet har polisens lokalområdeschef gjort bedömningen att ingen gjort något fel.

Om ingen person gjort något fel framstår det som att polisens organisation inte fungerar på ett för invånarna i Polisområde sydvästra Götaland, som Kristianstad tillhör, godtagbart sätt.

 

Är statsrådet beredd att vidta åtgärder för att se till att de brister vad gäller invånarnas säkerhet och trygghet som detta ärende visar på kommer att åtgärdas?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1186 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/03692/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1186 av Per-Ingvar Johnsson (C) Trygghet i östra Skåne

Per-Ingvar Johnsson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att se till att de brister vad gäller invånarnas säkerhet och trygghet som en händelse i Kristianstad den 26 april visar på kommer att åtgärdas.

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i. Det förutsätter ett starkt rättsväsende och en tillgänglig polis. En av de viktigaste utgångspunkterna i ombildningen av polisen till en myndighet är att stärka den lokala närvaron och tillgängligheten i hela landet. Lokalpolisområden med större mandat och mer resurser är därför kärnan i den nya Polismyndigheten.

Det är Polismyndighetens ansvar att säkerställa kompetensförsörjningen för polisverksamheten och besluta hur enskilda polisområden ska organiseras och resurssättas. Polismyndighetens omfattande uppdrag kräver också ständigt svåra avvägningar mellan flera angelägna arbetsuppgifter.

Arbetstrycket på Polismyndigheten är dock högt och det är viktigt att myndigheten har goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt. Regeringen har mot den bakgrunden föreslagit riksdagen i vårändringsbudgeten för 2016 att Polismyndighetens anslag innevarande år ska öka med 283 miljoner kronor. Enligt det budgetunderlag som Polismyndigheten lämnade till regeringen i februari bedömer myndigheten att man på längre sikt behöver öka antalet polisanställda med 3 300 fram till och med 2020. Regeringen avser att noga följa hur Polismyndighetens förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag utvecklas.

Stockholm den 18 maj 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.