Treårig tandhygienistutbildning

Skriftlig fråga 2015/16:1176 av Barbro Westerholm (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-05-02
Överlämnad
2016-05-03
Anmäld
2016-05-10
Svarsdatum
2016-05-11
Sista svarsdatum
2016-05-11
Besvarad
2016-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

I december 2013 beslöt riksdagen att tandhygienistutbildningen bör bli treårig. Beslutet byggde bland annat på Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utredning om för- och nackdelar med en förlängning av tandhygienistprogrammet från två till tre år. Fördelarna visade sig överväga. Att förlänga utbildningen beräknades kosta staten upp till 25 miljoner kronor per år till lärosätena och upp till 9 miljoner kronor i ökade studiemedel. Flera av tandhygienistutbildningarna var redan då treåriga, så det fanns erfarenhet som skulle kunna tjäna som utgångspunkt för formuleringen av den förlängda utbildningen.

Det har nu gått över två år sedan riksdagsbeslutet. Min fråga till statsrådet är:

 

När kommer statsrådet och regeringen att förverkliga riksdagsbeslutet om treårig tandhygienistutbildning?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1176 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2016/02215/UH

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1176 av Barbro Westerholm (L) Treårig tandhygienistutbildning

Barbro Westerholm har frågat mig när regeringen kommer att förverkliga riksdagsbeslutet om treårig tandhygienistutbildning.

I propositionen Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten (prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130) gjordes bedömningen att det för närvarande finns goda möjligheter för de tandhygienister som önskar att gå det tredje året och därför finns det inte tillräckliga skäl för en förlängning av utbildningen.

I december 2013 tillkännagav riksdagen för regeringen att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om en förlängning av utbildningstiden för tandhygienister från två till tre år.

Regeringen beslutade (U2014/03351/UH) i april 2014 att ge Universitetskanslersämbetet i uppdrag att analysera för- och nackdelar av en förlängning av utbildningen till tandhygienistexamen med en omfattning av 180 högskolepoäng. Universitetskanslersämbetet skulle beskriva konsekvenserna av en sådan förlängning för dem som studerar till tandhygienist, för arbetsgivarnas personalförsörjning och för staten.

Universitetskanslersämbetet redovisade uppdraget den 26 januari 2015 i rapporten Analys av för- och nackdelar med en förlängning av tandhygienistutbildningen.


Ärendet bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Regeringen avser återkomma med besked om ärendets fortsatta hantering.

Stockholm den 11 maj 2016

Helene Hellmark Knutsson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.