Transportinfrastrukturen i norra Sverige

Skriftlig fråga 2015/16:764 av Edward Riedl (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-02-09
Överlämnad
2016-02-09
Anmäld
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-17
Svarsdatum
2016-02-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

För drygt år ett sedan presenterades en rapport för ökat samarbete och en gemensam strategi kring Arktis mellan Sverige, Norge och Finland. Bland annat pekades miljövänlig gruvdrift och naturgas ut som viktiga tillväxtkällor för regionen.

Främst berör rapporten sådant som färre gränshinder för arbetskraft och företagande men även infrastrukturen nämns särskilt. Här behövs ett gemensamt transnationellt grepp tas för att lösa transportfrågorna i norr. Nordiskt samarbete gynnar alla delar av Sverige - från norr till söder. Ska Sverige, Norge och Finland integreras även i norr får inte den gemensamma arktiska strategin bli en pappersprodukt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

Vilka konkreta åtgärder har regeringen vidtagit för att förbättra den transnationella transportinfrastrukturen i norra Sverige? 

Svar på skriftlig fråga 2015/16:764 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/01141/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:764 av Edward Riedl (M) Transportinfrastrukturen i norra Sverige

Edward Riedl har frågat mig vilka konkreta åtgärder regeringen har vidtagit för att förbättra den transnationella transportinfrastrukturen i norra Sverige.

Internationell handel och gränsöverskridande samarbeten har stor påverkan på transportsystemet i Sverige. Det är viktigt att den gränsöverskridande infrastrukturen i norden gör det attraktivt att bo och arbeta över landsgränserna och möjliggör att transporter kan ske på ett mer effektivt sätt. Jag har nyligen tagit initiativ till ett samarbete med de nordiska grannländerna om gränsöverskridande infrastruktur och transporter.

Sverige har framgångsrikt tillsammans med Finland pekat ut Botniska korridoren som en viktig länk i syfte att knyta samman norra Skandinavien med övriga Europa. I den nationella planen för transportsystemet avsätter regeringen under planperioden 2014–2025 medel för att öka kapaciteten på korridoren. I den nationella planen görs också bl.a. satsningar för ökad kapacitet och förbättrad tillförlitlighet på Malmbanan, som ansluter till Ofotenbanan på norska sidan om gränsen.

Norrbotniabanan är en strategiskt viktig infrastruktursatsning och regeringen avser att inom ramen för nästkommande infrastrukturplan genomföra byggstart av banan. Det handlar om en första etapp mellan Umeå och Dåva. Ambitionen är att denna etapp ska kunna påbörjas under denna mandatperiod, troligen under 2018. Det förutsätter givetvis också att det finns en gällande järnvägsplan för sträckan.

Regeringen beslutade i februari förra året att tillstyrka 56 transportprojekt för vidare ansökan till EU-kommissionens fond för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility). På listan över de projekt som skickades till EU-kommissionen återfanns projekteringskostnader kopplade till Norrbotniabanan. Projektet har beviljats medel av EU-kommissionen. Tillsammans med finansiering från berörda länsplaner för regional transportinfrastruktur möjliggjorde detta att Trafikverket hösten 2015 kunde påbörja arbetet med att ta fram en järnvägsplan för den aktuella sträckan. Trafikverkets arbete görs med inriktningen att möjliggöra en byggstart 2018.

Regeringen avser ta fram en ny nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och ramar för nya länsplaner för perioden 2018–2029. Trafikverket inkom i november med ett underlag kring inriktning av planeringen. Underlaget är ute på remiss till och med den 29 februari 2016. Regeringen avser att i nästa skede lägga fram en proposition som underlag för riksdagens beslut om inriktning och ekonomiska ramar för planperioden. När riksdagen har slagit fast en inriktning följer åtgärdsplanering i syfte att ta fram en trafikslagsövergripande nationell plan samt länsplaner för transportinfrastrukturen. Fastställelse av planerna beräknas till våren 2018.

Frågor om eventuella åtgärder tar regeringen ställning till i den kommande åtgärdsplaneringen. Det är således för tidigt att uttala sig om specifika åtgärder, t.ex. åtgärder för att förbättra den transnationella transportinfrastrukturen i norra Sverige. Behovet av gränsöverskridande infrastruktur kommer dock att vara en viktig fråga i detta arbete.

Stockholm den 23 februari 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.