transport av farligt gods

Skriftlig fråga 2001/02:831 av Ågren, Jan-Erik (kd)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2002-03-01
Anmäld
2002-03-05
Besvarad
2002-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 1 mars

Fråga 2001/02:831

av Jan-Erik Ågren (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om transport av farligt gods

Runtom i hela Sverige transporteras dagligen farligt gods av allsköns slag. Dessa transporter kan i ett ögonblick förvandla ett helt samhälle till en katastrofzon. Ett antal gånger har katastrofen varit mycket nära. Nästa gång, närhelst det blir, kanske vi inte har samma osannolika tur. Tågincidenterna i Dalarna och i Jämtland, liksom tillbudet med gasolbilen i Stockholm är några exempel. Det kan hända när som helst och var som helst.

Transport av farligt gods är reglerat i dag. Reglerna innebär bl.a. att det ställs krav på klassificering, förpackning, fordon, förarutbildning och särskilda transportdokument. Det finns också regler för vilka produkter som får packas tillsammans. Fr.o.m. den 1 januari 2000 ska den som transporterar farligt gods rådfråga en säkerhetsrådgivare som är utbildad för att förebygga olyckor vid dylika transporter.

Trots att försiktighetsåtgärder vidtagits bedöms risken för att en olycka inträffar som hög. Experter från bl.a. FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, varnar för att dagens regelverk inte är tillräckligt.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att riskerna för framtida olyckor vid transport med farligt gods ska minimeras?

Svar på skriftlig fråga 2001/02:831 besvarad av

den 6 mars

Svar på fråga 2001/02:831 om transport av farligt gods

Försvarsminister Björn von Sydow

Jan-Erik Ågren har frågat mig om åtgärder jag avser att vidta för att riskerna för framtida olyckor vid transport av farligt ska minimeras.

Som frågeställaren anger är transport av farligt gods reglerat. De internationella regelverken för landtransport revideras vartannat år. Vid dessa tillfällen avsätts stora personella resurser för förberedelser, uppföljning och internationella kontakter. Lagstiftningen och regelverken styrs gemensamt inom ramen för EU-samarbetet. Som exempel kan nämnas att kommissionen i år har tagit ett första initiativ till förslag om ändring av direktiv 96/49/EG vad beträffar tryckfat, glasflaskpaket och tankar för transport av farligt gods på järnväg. Sverige deltar aktivt i detta arbete. Inriktningen för arbetet är att minimera säkerhetsrisker som det farliga godset utgör i trafiken.

Eftersom det moderna industrisamhället inte kan undvara farligt gods har transporter av godset inte förbjudits annat än undantagsvis, trots de risker transporterna innebär. För att förebygga de risker om är förenade med transport av farligt gods och öka säkerheten infördes i enlighet med EU-direktiv kravet på säkerhetsrådgivare den 1 januari 2000 i lagen (1982:821) och förordningen (1982:923) om transport av farligt gods.

Det är enligt min mening viktigt att detta utvecklingsarbete, som syftar till att anpassa lagstiftningen till den tekniska utvecklingen och att höja kompetensen och därmed säkerhetsnivåerna för allmänhet och miljö, bedrivs med hög ambition.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.