Trängselskatten i Göteborg

Skriftlig fråga 2015/16:700 av Jimmy Ståhl (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-27
Överlämnad
2016-01-28
Anmäld
2016-02-02
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Sverigedemokraterna i Göteborg har fått information från kommunstyrelsen att regeringen beslutat att inte betala ut 428 miljoner till Trafikverket som skulle använts till investeringar i västsvenska paketet utan i stället går till att täcka hål i statsbudgeten. Det tog tre år innan pengarna från trängselskatten började användas till annat än vad det var tänkt.

 Med hänvisning till det anförda vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Avser finansministern att använda intäkterna från trängselskatten i Göteborg till andra ändamål än att finansiera infrastruktur som det var tänkt?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:700 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/00748/SUBT

Näringsdepartementet

Infrastrukturminister

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:700 av Jimmy Ståhl (SD) Trängselskatten i Göteborg

Jimmy Ståhl har frågat finansministern om regeringen avser att använda intäkterna från trängselskatten i Göteborg till andra ändamål än att finansiera infrastruktur som det var tänkt.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

För att undvika att slå i utgiftstaket och för att värna välfärdens verksamheter aviserade regeringen i slutet av 2015 ett antal åtgärder med utgiftsbegränsande effekt. Regeringen är enligt budgetlagen skyldig att vidta åtgärder för att undvika ett överskridande av taket. En av åtgärderna avseende 2016 innebär att planerad anslagsfinansiering av objekten Investeringar i Stockholmsregionen samt Västsvenska infrastrukturpaketet om 1 500 miljoner kronor kommer att finansieras med lån.

Växling av anslag mot lån sker i första hand genom minskad anslagsförbrukning på anslag 1:11 Trängselskatt i Stockholm och 1:14 Trängselskatt i Göteborg. Anslagsförbrukningen minskas proportionerligt mellan anslagen utifrån storleken på beräknat överskott aktuella år.

Åtgärden medför ingen försening av arbetet med berörda infrastrukturprojekt och påverkar inte heller statens åtaganden. Berört anslag har dessutom ett ändamål som medför att de av riksdagen anvisade medlen endast får användas till ”utgifter för finansiering av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg i Göteborg” samt till ”system- och administrationskostnader för trängselskatten i Göteborg”.

Svaret på Jimmy Ståhls fråga är således att regeringen inte har för avsikt att använda intäkterna från trängselskatten i Göteborg till andra ändamål än vad som var tänkt. Berörda anslagsmedel kommer dock att förbrukas

senare än vad som blivit fallet om regeringen inte vidtagit åtgärder för att undvika ett överskridande av taket.

Stockholm den 3 februari 2016

Anna Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.