Till innehåll på sidan

Trafikverkets inriktningsuppdrag för planperioden 2018-2029

Skriftlig fråga 2015/16:531 av Emma Wallrup (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2015-12-18
Överlämnad
2015-12-19
Sista svarsdatum
2016-01-04
Svarsdatum
2016-01-08
Anmäld
2016-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018–2029 redovisades till regeringen den 30 november 2015. Underlaget utgör grunden för den kommande infrastrukturpropositionen, som kommer att beslutas av riksdagen. Materialet går på remiss till den 29 februari 2016.

I inriktningsunderlaget saknas dock den rapport som innehåller analys av åtgärder och styrmedel som krävs om man utgår från verkets klimatscenario. Rapporten är inte heller officiell i skrivande stund.

Med anledning av att Ekot lyft denna fråga har Trafikverket svarat att klimatrapporten är ett kunskapsunderlag där alla relevanta delar är inarbetade i inriktningsunderlaget.

Vänsterpartiet anser att högsta prioritet inför infrastrukturpropositionen bör vara att det finns adekvat underlag för att utforma en planering som innebär att transportsystemet utformas i linje med en fossiloberoende fordonsflotta samt våra miljö- och klimatmål. Vi ställer oss därför frågande till varför inte klimatrapporten ingår i Trafikverkets presenterade inriktningsunderlag. Inte heller finner vi att ett sådant förfarande skulle vara oförenligt med direktivet för uppdraget.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att rapporten som utgår från Trafikverkets klimatscenario i sin helhet ska bli en del av Trafikverkets inriktningsunderlag och därmed utgöra grunden för kommande infrastrukturproposition?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:531 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/09051/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:531 av Emma Wallrup (V) Trafikverkets inriktningsuppdrag för planperioden 2018–2029

Emma Wallrup har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att rapporten som utgår från Trafikverkets klimatscenario i sin helhet ska bli en del av Trafikverkets inriktningsunderlag och därmed utgöra grunden för kommande infrastrukturproposition.

Klimatfrågan är regeringens högst prioriterade miljöfråga och utgångspunkten är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Trafikverket har den 30 november 2015 inkommit till regeringen med underlag om inriktning för en ny nationell plan för vidmakthållande och utveckling av transportsystemet 2018–2029. En bakgrund till uppdraget till Trafikverket var regeringens ambition att miljöpåverkan från transportsektorn ska minskas.

Trafikverkets inriktningsunderlag omfattar också en analys av hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas med antaganden om ytterligare styrmedel och åtgärder för att kostnadseffektivt minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser.

Jag känner till Ekots nyhet om att Trafikverket har arbetat med en klimatrapport. Trafikverket har meddelat att denna rapport är ett kunskapsunderlag där alla relevanta delar är inarbetade i inriktnings-underlaget som har överlämnats till regeringen. Jag har också erfarit att Trafikverket avser att färdigställa och publicera den rapport som Emma Wallrup tar upp i sin fråga. Det finns således inte anledning för mig att vidta någon åtgärd.

Stockholm den 8 januari 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.