Trafikskadenämndens oberoende

Skriftlig fråga 2017/18:975 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2018-03-07
Överlämnad
2018-03-08
Anmäld
2018-03-09
Svarsdatum
2018-03-14
Sista svarsdatum
2018-03-14
Besvarad
2018-03-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Till undertecknad har det framförts kritik från företrädare för whiplashskadade beträffande Trafikskadenämndens oberoende. Dessa anser att nämndens beslutande ledamöter är alltför beroende av de medicinska rådgivande experterna, som ofta också är läkare anställda av trafikförsäkringsbolagen.

Jag vill därför fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Är detta något som statsrådet anser att regeringen bör ändra på?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:975 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)
Svar på fråga 2017/18:975 av Per-Ingvar Johnsson (C)
Trafikskadenämndens oberoende

Per-Ingvar Johnsson har frågat mig om jag anser att regeringen bör ändra på att nämndens beslutande ledamöter är alltför beroende av de medicinska rådgivande experterna.

De trafikskadades situation är en angelägen fråga för regeringen. Den som skadas i trafiken ska få den ersättning som han eller hon har rätt till!

Regeringen gav därför under 2016 Finansinspektionen i uppdrag att kartlägga och analysera om försäkringsföretagen upprätthåller god försäkringsstandard i skaderegleringen, särskilt med fokus på de som skadas i trafiken. Uppdraget innefattade även att belysa de medicinska rådgivarnas (försäkringsläkarnas) roll. Inspektionen redovisade uppdraget hösten 2017 genom rapporten Skadereglering vid personskada.

Finansinspektionen förespråkar att det ska införas någon form av tillsyn beträffande den medicinska rådgivningen som lämnas till försäkringsföretagen. Den frågan bereds för närvarande i Regeringskansliet.

I rapporten lämnar inspektionen även en redogörelse av verksamheten i Trafikskadenämnden. Det framgår bl.a. att vid sammanträdena i Trafikskadenämnden deltar inga medicinska rådgivare, men nämnden har tillgång till sådana vid behov. Vidare klargörs att nämnden anlitar två medicinska rådgivare för sina bedömningar och det konstateras att de medicinska rådgivare som idag är knutna till Trafikskadenämnden är professorer och de får inte tidigare ha varit anlitade av försäkringsföretag.

Det finns även anledning att framhålla att Trafikskadenämnden i september 2016 blev godkänd av Kammarkollegiet som en nämnd för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister. För att godkännas som en sådan nämnd krävs bl.a. att nämnden uppfyller kraven på sakkunskap, oberoende, opartiskhet, öppenhet, effektivitet och rättvisa förfaranderegler enligt EU:s tvistlösningsdirektiv.

Det har alltså vidtagits flera åtgärder av relevans för Trafikskadenämndens oberoende under mandatperioden. Som jag inledde med att konstatera är de trafikskadades situation en angelägen fråga för regeringen. Jag kommer därför att fortsätta följa frågan.

Stockholm den 14 mars 2018

Heléne Fritzon

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.