Totalförsvarets behov av Säve flygplats

Skriftlig fråga 2022/23:936 av Rickard Nordin (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-23
Överlämnad
2023-08-24
Anmäld
2023-08-31
Svarsdatum
2023-09-07
Sista svarsdatum
2023-09-07
Besvarad
2023-09-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

Säve flygplats har inte längre någon kommersiell trafik. Trots det är det landets tredje största flygplats sett till antalet starter och landningar. En stor del av trafiken handlar om olika samhällsviktiga flygningar. Det är helikopterstarter av exempelvis räddningstjänst och sjöräddning. Det görs flygningar som brandflyg och sjöövervakning där marinen ger uppdrag till civila organisationer att spana på okända eller suspekta fartyg. Säve flygplats har i dag också möjlighet att ta emot större transportplan från Försvarsmakten i det fall Göteborgs hamn skulle blockeras i en kris- eller krigssituation.

Nu finns en situation där ägaren av flygplatsen kraftigt vill begränsa möjligheterna till verksamhet. Totalförsvarets behov kring brandflyg och uppgifter åt marinen ser ut att få stryka på foten. Möjligheterna för Försvarsmaktens verksamheter kringskärs radikalt om verksamheterna begränsas och dagens landningsbana på 2 000 meter reduceras till 600 meter. Brandflyget, som i dag utgår ifrån Säve och som inte har några tydliga alternativ, genomför åtskilliga flygningar under brandsäsongen. Bara i år, trots den regniga sommaren, upptäcktes ett tiotal bränder. Det i sig begränsade de samhällsekonomiska kostnaderna avsevärt. Att utgå från andra platser kommer att minska övervakningen i Göteborgsområdet, som är det mest utsatta i flygrutten, och kompetensbehovet finns inte att tillgå i alternativa områden. Swedavia har inte heller i sitt uppdrag för Landvetter att bereda plats för dessa typer av verksamhet och har därför inget intresse av att härbärgera dessa. 

Min fråga till försvarsminister Pål Jonson blir därför: 

 

Har regeringen säkerställt, och i så fall hur, att Försvarsmaktens, totalförsvarets och de samhällsviktiga flygningarnas behov tillgodoses även om Säve flygplats skulle begränsa verksamheten avsevärt eller läggas ned?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:936 besvarad av Försvarsminister Pål Jonson (M)

Fö2023/01421 Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:936 av Rickard Nordin (C)
Totalförsvarets behov av Säve flygplats

Rickard Nordin har frågat mig om regeringen säkerställt, och i så fall hur, att Försvarsmaktens, totalförsvarets och de samhällsviktiga flygningarnas behov tillgodoses även om Säve flygplats skulle begränsa verksamheten avsevärt eller läggas ned.

Frågan är ställd mot bakgrund av att ägaren till Säve flygplats kraftigt vill begränsa möjligheterna till flygverksamhet, vilket enligt frågeställaren kan få påverkan på Totalförsvarets, de samhällsviktiga flygningarnas och brandflygens behov.

Jag konstaterar att brandflyget fyller en samhällsviktig funktion och att det fortsatt är av stor vikt att det finns flera civila flygplatser och därmed redundans i systemet. Civila flygplatser är och kommer fortsatt vara viktiga för totalförsvaret, både på kort och lång sikt. Det är viktigt att det finns beredskapsflygplatser som kan tillgodose olika behov av samhällsviktig luftfart i hela Sverige, bland annat för hälso- och sjukvård (som exempelvis ambulansflyg), räddningstjänst, brandflyg, kustbevakningsflyg och andra aktörer inom totalförsvaret.

Beredskapsflygplatserna ska dygnet runt kunna ta emot samhällsviktiga luftfartstransporter. Det är bl.a. mot den bakgrunden som antalet beredskapsflygplatser har utökats sedan december 2020. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ingå avtal med flygplatser om att de ska vara beredskapsflygplatser under 2023, vilket innebär att det för närvarande finns 27 beredskapsflygplatser över hela Sverige. Säve flygplats är idag inte utpekad som en beredskapsflygplats. Däremot är de två närliggande flygplatserna Göteborg-Landvetter flygplats och Trollhättan-Vänersborgs flygplats utpekade som beredskapsflygplatser. Försvarsmaktens behov av flygningar tillgodoses idag genom de flygflottiljer, militära flygplatser samt andra civila flygplatser som finns i landet. Inom Försvarsmakten pågår det diskussioner om och hur området kring Säve kan användas för Försvarsmaktens fortsatta utveckling och tillväxt. Det finns idag inget infrastrukturärende kopplat till Säve flygplats för regeringen att ta ställning till.

Stockholm den 7 september 2023

Pål Jonson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.