Till innehåll på sidan

Tillsynsavgifterna för gruvverksamhet

Skriftlig fråga 2015/16:773 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-09
Överlämnad
2016-02-10
Anmäld
2016-02-11
Svarsdatum
2016-02-17
Sista svarsdatum
2016-02-17
Besvarad
2016-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Av Riksrevisionens rapport Gruvavfall – Ekonomiska risker för staten (RiR 2015:20) finns bland annat ett avsnitt som handlar om gruv- och miljötillsyn. Tillsynen sker via länsstyrelserna, som har rätt att ta ut avgift för arbetet.

Möjligheten att ta ut avgifter för tillsyn regleras i förordningen (1998:940). Tillsynsavgifterna är fasta och har således ingen koppling varken till gruvverksamhetens storlek eller till omfattningen av tillsynen.

I Riksrevisionens rapport framgår det att kostnaderna för statens tillsyn i samtliga fall överstiger intäkterna, vilket rimmar illa med tanken att verksamheter själva ska stå för kostnader som förknippas med dessa.

Regeringen har enligt uppgift under våren 2015 fattat beslut om att höja avgifterna för miljöfarliga avgifter med 50 procent, vilket dock ska ske stegvis.

En generell höjning av avgifterna behöver inte alls vara varken rimlig eller ändamålsenlig då en sådan slår mycket hårdare mot en liten verksamhet än mot en stor och kanske inte motsvarar de faktiska kostnaderna för tillsynen i det enskilda fallet. Mer logiskt vore att ha en direkt koppling mellan omfattningen av gruvverksamheten – och därmed av tillsynsarbetet – och avgifternas storlek. Totalt sett vore det önskvärt med bättre kostnadstäckning för tillsynen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

Avser ministern att ta initiativ till en förändring av tillsynsavgifterna för gruvverksamhet så att differentiering med hänsyn till gruvverksamhetens omfattning möjliggörs och att avgifterna totalt sett i större utsträckning täcker de faktiska kostnaderna?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:773 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2016/00379/R

Miljö- och energidepartementet

Klimat- och miljöministern samt vice statsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2015/16:773 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Tillsynsavgifterna för gruvverksamhet

Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en förändring av tillsynsavgifterna för gruvverksamhet så att differentiering med hänsyn till gruvverksamhetens omfattning möjliggörs och att avgifterna totalt sett i större utsträckning täcker de faktiska kostnaderna.

Avgifter för prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter fastställs i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Denna förordning trädde i kraft den 1 januari 1999 i samband med att miljöbalken infördes. Avgifterna har i princip inte justerats sedan de infördes 1999.

I ett led för att öka kostnadstäckningen för statens kostnader för prövning och tillsyn beslutade regeringen under våren 2015 att höja avgifterna för prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter med 50 procent. Avgiftshöjningen är en uppräkning av de avgiftsbelopp som trädde i kraft den 1 januari 1999. Avgifterna höjs stegvis fram till 2018 för att ge de berörda verksamhetsutövarna tid för att anpassa sig till de högre avgiftsbeloppen.

Jag håller med om att den som förorenar också ska stå för kostnaderna för detta. Av detta följer att den verksamhetsutövare som bedriver en verksamhet som medför större kostnader för prövning och tillsyn också bör betala en högre avgift än en verksamhet som medför mindre kostnader. Jag kommer att fortsätta det arbete som påbörjades 2015 när en första höjning av avgifterna för prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter genomfördes. I det fortsatta arbetet med att se över avgifterna för prövning och tillsyn så är det en viktig del att även se över avgifterna


så att dessa motsvarar de faktiska kostnaderna för de statliga myndigheternas prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter.

Stockholm den 17 februari 2016

Åsa Romson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.