Till innehåll på sidan

Tillståndsprocesser för elnät - ledningsrätt

Skriftlig fråga 2022/23:510 av Jessica Stegrud (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-03-30
Överlämnad
2023-03-31
Anmäld
2023-04-11
Svarsdatum
2023-04-12
Sista svarsdatum
2023-04-12
Besvarad
2023-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Bristande överföringskapacitet är ett samhällsproblem som växer i takt med att elektrifieringen tilltar. Det tar även i dag alltför lång tid att bygga ut elnäten för att komma till rätta med det. Det kan dröja uppemot tio till tolv år för tillståndsprocesserna vid elnätsutbyggnad. Med anledning av det antog riksdagen nyligen ny lagstiftning på området som ska kunna korta processen med cirka två år, något som får anses vara ett nödvändigt första steg men som är långtifrån tillräckligt.

I dag kan vissa delar av ledningsförrättningen påbörjas innan koncessionen har beviljats, men det kräver att den som ska bevilja koncessionen medger det. En möjlighet att korta tillståndsprocesserna ligger i att slopa ett krav om ett sådant medgivande. Man skulle kunna påbörja förberedande arbetsmoment som inte innefattar markägarkontakter innan koncession erhållits. 

Mot bakgrund av detta vill jag ställa denna fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Om och i så fall när avser ministern och regeringen att lägga förslag om att ta bort kravet på medgivande från den som ska bevilja koncessionen för att inleda förrättning om ledningsrätt?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:510 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)


Svar på fråga 2022/23:510 av Jessica Stegrud (SD)
Tillståndsprocesser för elnät – ledningsrätt

Jessica Stegrud har frågat mig om och i så fall när jag och regeringen avser att lägga förslag om att ta bort kravet på medgivande från den som ska bevilja koncession för att inleda förrättning om ledningsrätt.

Jag håller med Jessica Stegrud om att det är mycket angeläget att korta tiden det tar att bygga elledningar. Ansvaret är delat mellan elnätsföretagen och det allmänna och en viktig del är att ha en väl fungerande lagstiftning med effektiva processer som också uppfyller erforderliga krav på rättssäkerhet och kvalitet på de beslut som tas.

En del i att ha effektiva processer är möjligheterna att pröva olika frågor parallellt. Jag utgår från att elnätsföretagen använder sig av den möjlighet som numera ges i ledningsrättslagen (1973:1144) och som möjliggör att en viss del av ledningsrättsförrättningen får inledas efter medgivande av den prövande myndigheten. Om det visar sig att den nya bestämmelsen inte är tillräcklig kan det finnas anledning för regeringen att återkomma till frågan, men för närvarande finns det inga planer på ytterligare ändringar.

Stockholm den 12 april 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.