Tillgänglighet på flygbussarna

Skriftlig fråga 2022/23:750 av Nadja Awad (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-02
Överlämnad
2023-06-05
Anmäld
2023-06-07
Svarsdatum
2023-06-14
Sista svarsdatum
2023-06-14
Besvarad
2023-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

Jag blev kontaktad av en svensk medborgare som är rullstolsburen men som bor i Tyskland sedan några år tillbaka. När hen kommer på besök till Sverige brukar hen flyga till Landvetter och sedan ta flygbuss in till stan. Det har enligt personen alltid funkat väldigt bra. Men denna gång blev konsumenten ställd när hen stod i kön till flygbussen men alla tillgängliga flygbussar var resebussar, med flera trappsteg för att komma in, och inte låggolvsbussar. De har slutat köra låggolvsbussar vid Landvetters flygplats trots att flygbussarna är det enda sättet att ta sig in till Göteborg från Landvetter flygplats om inte konsumenten vill eller kan betala dyrt för taxi.

På Myndigheten för delaktighet står det att EU-förordningen anger att bussar med platser för fler än 22 passagerare ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörlighet. Detta krav omfattar personer som använder rullstol. Förutom förordningen finns det föreskrifter med preciserade krav. Enligt föreskrifterna ska bussar för mer än 22 passagerare vara tillgängliga för personer med nedsatt rörlighet inklusive minst en rullstolsanvändare och en uppfälld barnvagn, i enlighet med en teknisk bilaga.

Det bör säkerställas att oavsett om det rör sig om offentligt eller privat ägd kollektivtrafik så ska alla personer oavsett rörelseförmåga kunna nyttja denna.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Erik Slottner:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet och regeringen att vidta för att säkerställa att flygbussar oavsett regi är tillgänglighetsanpassade, och därmed följer EU-förordningen?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:750 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/02666 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:750 av Nadja Awad (V)

Tillgänglighet på flygbussarna

Nadja Awad har frågat civilministern vilka åtgärder han och regeringen kommer att vidta för att säkerställa att flygbussar oavsett regi är tillgänglighetsanpassade, och därmed följer EU-förordningen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Jag håller med Nadja Awad om att det är viktigt att landets kollektivtrafik är tillgänglighetsanpassad. Stora åtgärder har gjorts de senaste decennierna i såväl fordon som infrastruktur för att åstadkomma detta.

Det är regionen och kommunerna i respektive län som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i Sverige. Ansvaret för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna regleras i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Av den framgår att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ska ha ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Programmet ska ge uttryck för behovet av regional kollektivtrafik i länet och målen för kollektivtrafikförsörjningen. Det ska bland annat omfatta åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning. Några detaljerade krav om tillgänglighetsanpassning finns inte i lagen. Eftersom kollektivtrafikens förutsättningar, funktion och behov varierar kraftigt mellan olika delar av landet är det rimligt att de regionala myndigheterna har en stor frihet att besluta om det offentliga åtagandet när det gäller kollektivtrafiken.

Vad avser de tekniska krav som Nadja Awad hänvisar till, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem, avser de främst bussar som klassificeras som stadsbussar. Reglerna är inte tvingande för bussar som är anpassade för långväga trafik. Kommersiell flygbusstrafik bedrivs ofta med långfärdsbussar. Jag vill dock framhålla att det till och från Landvetter och andra större flygplatser även finns regionalt upphandlad kollektivtrafik som är tillgänglighetsanpassad.

Stockholm den 13 juni 2023

Andreas Carlson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.