Tillgång till elnätsstolpar

Skriftlig fråga 2022/23:811 av Monica Haider (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-21
Överlämnad
2023-06-21
Anmäld
2023-06-26
Svarsdatum
2023-07-05
Sista svarsdatum
2023-07-05
Besvarad
2023-07-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

 

Den föregående regeringen inrättade under förra våren ett tvärsektoriellt näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap i syfte att utveckla det civila försvaret och stärka Sveriges viktigaste samhällsfunktioner, till exempel livsmedels­försörjning, transporter och energiförsörjning. Det kan inte nog betonas hur viktigt detta arbete är.

Det har varit ganska tyst om detta råd under den senaste tiden, och jag får många frågor från näringslivet kring möjligheten att delta i detta arbete. Den senaste i raden är från Sveriges enda tillverkare av trästolpar för elnät, som upplever det som bekymmersamt att politik och myndigheter inte förstår hur viktig lagerhållning av elnätsstolpar är för svensk beredskap. Det finns många fler företag därute i liknande situation.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Carl-Oskar Bohlin:

 

Hur avser statsrådet att säkerställa att elnätsstolpar kommer att lagerhållas vid eventuella krissituationer och att mindre aktörer inte försvinner i detta viktiga arbete?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:811 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

KN2023/03541 Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:811 av Monica Haider (S)
Tillgång till elnätsstolpar

Monica Haider har frågat ministern för civilt försvar hur han avser säkerställa att elnätsstolpar kommer att lagerhållas vid eventuella krissituationer och att mindre aktörer inte försvinner i detta viktiga arbete.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Aktörerna inom elsektorn har ett ansvar för att utforma sina anläggningar så att de är robusta, tillgängliga och tillförlitliga. Ellagen anger att nätföretag ska se till att avbrott i överföringen av el till en elanvändare aldrig överstiger tjugofyra timmar, om det inte beror på skäl som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med. Detta medför behov för flertalet elnätföretag att lagerföra elnätsstolpar i någon utsträckning. Men situationer kan uppstå där det inte är rimligt att klara av situationen på egen hand.

Affärsverket svenska kraftnät är elberedskapsmyndighet och arbetar som sådan med beredskapsåtgärder som behövs för att förebygga, motstå och hantera sådana störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. Med beredskapsåtgärder avses också sådana åtgärder som krävs för att göra det möjligt att vidta de åtgärder som behövs vid höjd beredskap. Anskaffande och förrådsställande av reservmateriel är en av flera förebyggande beredskapsåtgärder, och Svenska kraftnät har skapat en reparationsberedskap som kan användas av aktörerna inom elsektorn vid svåra påfrestningar.

Totalförsvaret är mer än elberedskap och näringslivet har som du nämner en viktig roll att spela i arbetet med dess återuppbyggande. Privata

aktörer äger och ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner, som bl.a. handlar om produktion och transporter av nödvändiga varor och tjänster. Näringslivet är därmed av central betydelse för totalförsvaret och för försörjningsberedskapen.

För närvarande pågår en utredning om nationell samordning av försörjningsberedskap (Dir. 2021:65). Utredningen ska bland annat analysera och föreslå ändamålsenliga och övergripande principer och förutsättningar för fördelning av ansvar mellan det allmänna och näringslivet. Utredningen ska redovisas senast den 31 augusti 2023.

Det pågår även en utredning om Ökad försörjningsberedskap för varor och tjänster från industrin (Dir. 2022:72), där en särskild utredare ska kartlägga vilka varor och tjänster i Sverige som har väsentlig betydelse för upprätthållandet av samhällsviktig verksamhet eller där allvarliga konsekvenser i övrigt riskerar att uppstå om varan eller tjänsten inte tillgängliggörs. Utredningen ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

Båda utredningarna kommer bidra i arbetet med att stärka Sveriges förmåga att upprätthålla en nödvändig varuförsörjning och därigenom säkerställa tillgång till samhällsviktiga varor och tjänster vid fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig.

Stockholm den 5 juli 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.