Till innehåll på sidan

Tillfälliga baseringsmöjligheter för sjöstridskrafter på Gotland

Skriftlig fråga 2015/16:720 av Allan Widman (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-01
Överlämnad
2016-02-02
Anmäld
2016-02-03
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10
Besvarad
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sommaren 2012 lämnade Försvarsmakten sin tillfälliga baseringsmöjlighet i Fårösund på Gotland. Under några år har marinen planerat för en etablering i Slite hamn intill Kustbevakningen.

För en tid sedan ändrades planerna till att gälla Kappelshamn på nordvästra Gotland. I dagarna framkom dock att inte heller det alternativet passade. Vilka planer som nu gäller är okänt.

Det är synnerligen besvärande att det i rådande omvärldsläge saknas tillfälliga baseringsmöjligheter för örlogsfartyg på Gotland. Enligt det av riksdagen under 2015 fattade inriktningsbeslutet skulle ju den militära närvaron på ön öka.

 

Vilka åtgärder är försvarsministern beredd att vidta för att våra sjöstridskrafter efter snart fyra år åter ska få tillfälliga baseringsmöjligheter på Gotland?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:720 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/00151/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:720 av Allan Widman (L) Tillfälliga baseringsmöjligheter för sjöstridskrafter på Gotland

Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag som försvarsministern är beredd att vidta för att våra sjöstridskrafter efter snart fyra år åter ska få tillfälliga baseringsmöjligheter på Gotland.

Tillfällig basering av sjöstridskrafter genomförs idag i alla hamnar på Gotland när behov finns enligt samma system som används för övriga civila hamnar runt Sveriges kust. Tillfällig basering innebär att Försvarsmaktens fartyg förtöjer under kortare eller längre tid i t.ex. Slite efter ett avtal med hamnens ägare eller operatör.

Försvarsmakten har till uppgift att försvara Sverige och främja svensk säkerhet. Det är riksdagen och regeringen som beslutar om Försvarsmaktsorganisationens övergripande utformning. Med detta som grund bestämmer Försvarsmakten den närmare utformning av krigsförbanden som är nödvändig för att statsmakternas krav på operativ militär förmåga ska kunna uppfyllas. Inom de ramar regering och riksdag har lagt fast är det Försvarsmakten som avgör var och hur krigsförbanden ska utbildas och övas, liksom vilka övningsanordningar i form av skjutfält och annat som behövs för att kunna utbilda och öva krigsförbanden.

Försvarsmakten har att vidta nödvändiga förberedelser, något jag har fullt förtroende för att myndigheten gör.

Stockholm den 10 februari 2016

Peter Hultqvist

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.