Tidsfrist för snustillverkare

Skriftlig fråga 2015/16:1170 av Amir Adan (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-29
Överlämnad
2016-05-02
Anmäld
2016-05-10
Svarsdatum
2016-05-11
Sista svarsdatum
2016-05-11
Besvarad
2016-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

I början av april i år klubbade riksdagen igenom den nya tobakslagen, som är en anpassning till EU:s tobaksdirektiv för tobaksvaror.

Det är olyckligt att regeringen varit otydlig gällande dess avsikter avseende snusets framtida reglering, vilket gjort att branschen nu inte hinner genomföra omställningen före den 20 maj när det gäller märkningen av förpackningar. 

De svenska snustillverkarna flaggar för att den korta tidsfristen regeringen har givit företagen att ställa om sin produktion riskerar att medföra omfattande snusbrist i hela landet. De framför även att få andra industrier skulle meddelas en tidsfrist om endast tre veckor att genomföra så omfattande produktjusteringar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Anser statsrådet att det är rimligt att försätta en svensk industri i denna situation?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1170 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/03159/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1170 av Amir Adan (M) Tidsfrist för snustillverkare

Amir Adan har frågat mig om jag anser att det är rimligt att försätta svensk industri i en situation där tidsfristen för att genomföra de omställningar som krävs med anledning av EU:s tobaksproduktdirektiv upplevs som mycket kort.

Bakgrunden till Amir Adans fråga är de ändringar i tobakslagen som riksdagen antog den 6 april 2016 och som avser genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv. Direktivet antogs i april 2014 och innehåller detaljerade bestämmelser om märkning av förpackningar. Sverige är skyldigt att genomföra direktivets bestämmelser senast den 20 maj 2016. Det är från och med det datumet direktivets krav ska gälla för samtliga tillverkare i Europa. Direktivet - och den svenska lagen - tillåter att produkter som tillverkats och märkts i enlighet med regelverket som gäller innan den 20 maj 2016 får säljas ytterligare ett år, det vill säga till och med den 20 maj 2017.

Tobaksproduktdirektivets bestämmelser om märkning av förpackningar lämnar litet utrymme för variationer i det nationella genomförandet. Vilka krav som skulle ställas på europeisk och svensk tobaksindustri i samband med att direktivet skulle vara genomfört i medlemsländerna kan därför inte ha varit okänt för den svenska tobaksindustrin. Vår nationella lagstiftningsprocess, som innehållit ett utredningsbetänkande, remissförfarande, en lagrådsremiss och därefter regeringens proposition, har också inneburit möjligheter för tobaksindustrin att följa lagstiftningsärendets utveckling och därigenom förutse vilka ändringar som skulle komma.

Stockholm den 11 maj 2016

Gabriel Wikström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.