Tidigareläggning av Nya Ostkustbanan

Skriftlig fråga 2020/21:126 av Jens Holm (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-09-28
Överlämnad
2020-09-29
Anmäld
2020-09-30
Svarsdatum
2020-10-07
Sista svarsdatum
2020-10-07
Besvarad
2020-10-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I och med coronautbrottet är det betydligt mindre trafik på järnvägen. Ett minskat tågresande är negativt av många skäl, inte minst om det leder till ett ökat bilresande och ökade utsläpp. Men mindre tågtrafik ger en möjlighet till ökat underhållsarbete och utbyggnad av ny järnvägskapacitet.

Ett exempel där tempot skulle kunna höjas är det planerade bygget av dubbelspår mellan Gävle, Sundsvall och Härnösand i form av Nya Ostkustbanan. Dessvärre finns i dag inte tillräcklig finansiering för Nya Ostkustbanan, varför det är oklart när vi har ett färdigt dubbelspår längs Norrlandskusten.

I sitt remissvar från den 9 september till Trafikverket kritiserar bolaget Nya Ostkustbanan den innevarande utbyggnadstakten för att vara alldeles för låg för att uppfylla viktiga nationella och regionala målsättningar. Nya Ostkustbanan föreslår i stället ett färdigställande av sträckan Gävle–Härnösand senast 2030–2035.

Enligt mitt förmenande förefaller det vara en fullt realistisk tidsplan. Det finns inga skäl att dröja med en sådan här viktig investering. Vinsterna för hela Norrlandskustens befolkning liksom för godstransportörerna samt för klimatet skulle vara enorma. Men ett tidigare färdigställande av dubbelspåret fordrar en full finansiering av bygget. I dag finns endast finansiering för 20 procent av bygget.

Väl medveten om att ministern är mitt uppe i planering för en ny nationell infrastrukturplan och infrastrukturproposition och att det är svårt att föregå viktiga beslut om enskilda objekt anser jag ändå att det är av högsta vikt att regeringen noggrant analyserar Nya Ostkustbanans remissvar om ett tidigareläggande av utbyggnaden av dubbelspåret Gävle–Härnösand.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för tidigareläggning av dubbelspåret på sträckan Gävle–Härnösand?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:126 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)I2020/02437

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2020/21:126 av Jens Holm (V)
Tidigareläggning av Nya Ostkustbanan

Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för tidigareläggning av dubbelspåret på sträckan Gävle–Härnösand.

Denna regering har beslutat om en ny nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029, en satsning på totalt över 700 miljarder kr, vilken just nu genomförs och bland annat innebär den största järnvägssatsningen i modern tid. Detta för att öka tillgängligheten, modernisera svensk infrastruktur och öka möjligheterna att resa på ett klimatsmart sätt. På grund av coronapandemin och den kraftiga minskning av resande som den medfört, kan utökade underhållsarbeten på järnvägen göras utan att störa trafiken i så stor omfattning. Regeringen har därför ytterligare utökat satsningarna på järnvägsunderhåll.

Vad gäller Ostkustbanan kan nämnas att flera åtgärder för att öka kapaciteten på Ostkustbanan och anslutningar till banan genomförs eller är på gång, regeringen utökade exempelvis med sitt beslut satsningarna på dubbelspårsutbyggnaden längs Ostkustbanan, mellan Gävle och Kringlan, jämfört med Trafikverkets förslag till ny plan.

Regeringens beslut innehöll också ett uppdrag till Trafikverket om att fortsätta att utreda bl.a. Ostkustbanan inklusive Ådalsbanan med avseende på kapacitetsproblem och långa restider, med målsättningen att dessa stråk är så pass utredda att de kan övervägas i nästa planeringsomgång och planrevidering.

Regeringen har nu inlett arbetet med att ta fram en ny nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2022–2033 alternativt 2022–2037 och avser att lägga en infrastrukturproposition till riksdagen under våren 2021.

Efter att riksdagen har fattat beslut med anledning av propositionen avser regeringen att uppdra åt Trafikverket att genomföra en åtgärdsplanering. Det är i detta steg som nya projekt och åtgärder ska utredas. En utbyggnad av Ostkustbanan kommer bedömas inom ramen för detta arbete. Det finns stora önskemål om åtgärder inför nationell plan i hela landet. Jag sätter stort värde i att lyssna in önskemål från alla aktörer, såsom regioner, kommuner, näringsliv och civilsamhälle. I förra nationell plan gjorde vi historiskt stora satsningar. Investeringar i transportsystemet, inte minst för att klara omställningen till hållbara transporter, kommer vara fortsatt fokus för regeringen.

Stockholm den 7 oktober 2020

Tomas Eneroth

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.