Terrororganisationers kulturella rensning

Skriftlig fråga 2015/16:672 av Birgitta Ohlsson (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-21
Överlämnad
2016-01-22
Anmäld
2016-01-26
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Under årtusenden har människor rest till den antika staden Palmyra i dagens Syrien för att få förståelse för mänsklighetens gemensamma historia, och därigenom också för sin egen bakgrund och personliga identitet. Platsens sällsynt välbevarade skick vittnar om stora bevarandeinsatser. Många är de som vigt sina liv åt att vårda kulturarvet, som 1980 upptogs på Unescos världsarvslista.

För sin ovärderliga betydelse för den västerländska civilisationen är just Palmyra en särskilt viktig erövring för terrororganisationen Daish (IS). Sedan organisationen intog staden 2015 har man hackat, sprängt och skjutit sönder kulturarvet. Videoklipp visar hur tvåtusenåriga tempel, begravningsplatser och torn rämnar på några få sekunder.

Daish börjar tappa fästet i Levanten, men expanderar samtidigt i det laglösa Libyen, vilket fått Internationella museirådet att larma. Också här finns unika Unescovärldsarv som nu riskerar att ödeläggas. Terrororganisationens tillvägagångssätt är inte förvånande. Förstörelse av kulturarv är en självklar del av varje totalitär ideologi, och inget folkmord är fullbordat utan kulturell rensning.

Enligt 1954 års Haagkonvention, som Sverige har undertecknat, är förstörelse av ett folks kulturarv att anse som ett brott mot hela mänskligheten. Vi Liberaler är stolta över att svenskt bistånd 2004 användes till återuppbyggnaden av den historiska bron Stari Most i bosniska Mostar, som förstördes 1993.

Den brittiska regeringen har valt att stötta British Museum i uppstarten av ett program där irakiska arkeologer utbildas för att den dag freden kommer kunna vara med och rädda kulturarvet i Irak. En särskild fond för detta syfte har också utlovats. Från liberalt håll vill vi uppmana regeringen att agera i den andan, och vi ser gärna att svenskt bistånd avsätts.

Med hänvisning till det anförda vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Vilka åtgärder avser kulturministern att vidta för att möta hotet mot kulturarvet i MENA-regionen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:672 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2016/00123/KL

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:672 av Birgitta Ohlsson (L) Terrororganisationers kulturella rensning

Birgitta Ohlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att möta hotet mot kulturarvet i MENA-regionen.

Den fråga Birgitta Ohlsson tar upp berör ett flertal handlingar av terrorism inom MENA-området: dels handlar det om den förstörelse av omistligt historiskt kulturarv och religiösa monument vi har kunnat se vittnesbörd om, dels den omfattande illegala handel med kulturföremål från området som sker och som innebär att delar av vår civilisations tidigaste kulturarv skingras, en handel som befaras vara en viktig finansieringskälla för terrororganisationer som Daesh.

Låt mig först säga att jag, liksom Birgitta Ohlsson, är djupt berörd av det som sker i MENA-regionen, framför allt av de fruktansvärda handlingar som begås mot människor, men också av den förstörelse och förskingring som pågår av kulturarv som inte bara har stor betydelse för befolkningen i regionen, utan för hela mänskligheten.

Jag är informerad om de program som nu genomförs vid museer som British Museum och Pergamonmuseet. Vid dessa museer finns ett par av världens främsta samlingar av antika föremål från regionen och djup kunskap som är förknippad med dessa.

Vid sidan av de offentliga protester som Sverige har framfört inom ramen för FN, Unesco, Europarådet och EU, organisationer där stor samstämmighet råder i dessa frågor, har de svenska insatserna huvudsakligen inriktats på att stärka medvetenheten om den illegala handeln av kulturföremål från Syrien och Irak. Jag menar att det är angeläget att vi med de medel som står till vårt förfogande ska göra vad vi kan för att inte bidra till att denna handel ges möjlighet att bedrivas i Sverige.

I ett gemensamt uttalande i februari förra året gav jag och mina nordiska kulturministerkollegor samfällt vårt stöd för detta arbete och vi betonar att samverkan mellan de nordiska länderna bör utvecklas och effektiviseras. Som en följd av detta har en samverkan nu inletts mellan ländernas poliskårer, tull, nationella kulturarvsmyndigheter och museer med särskild sakkunskap på området. Representanter från alla dessa myndigheter och från samtliga nordiska länder höll ett gemensamt möte i Oslo i början av december förra året och det gemensamma arbetet fortsätter nu.

Det är viktigt att inte bara stärka myndigheternas medvetenhet om denna fråga utan även medvetenheten hos medborgare och potentiella köpare. Sverige deltar aktivt i den av Unesco startade kampanjen #Unite4Heritage genom Svenska Unescorådets verksamhet. Det enkla faktumet att utan köpare kommer inte heller handel med dessa föremål att äga rum har betonats av flera aktörer. Därför är information till allmänhet och företag som bedriver handel med antika föremål mycket angeläget, vilket Unescos kampanj är ett bra exempel på.

Stockholm den 3 februari 2016

Alice Bah Kuhnke

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.