Telias försäljning av Ncell

Skriftlig fråga 2015/16:1146 av Birger Lahti (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-25
Överlämnad
2016-04-26
Anmäld
2016-04-27
Svarsdatum
2016-05-04
Sista svarsdatum
2016-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Den 11 april annonserade Telias vd Johan Dennelind att försäljningen av den nepalesiska telefonoperatören Ncell var slutförd. Sedan dess har Svenska Dagbladet rapporterat om att Telia krävs på upp till 2 miljarder kronor av Nepals skattemyndighet. Anledningen är att man menar att Telia ska betala reavinstskatt på försäljningen. Skattemyndigheten hotar nu att frysa Telias tillgångar i landet om pengarna inte kommer in.

Försäljningen innebär att Telias holdingbolag i Norge och Holland säljer drygt 60 procent av Ncell till den malaysiska operatören Axiata. Dessutom kommer Telia att lösa sitt ekonomiska intresse i ett lokalt bolag som i sin tur kontrollerar 20 procent av aktierna. Genom en komplicerad struktur av olika ägarbolag har Telia försökt minimera skatten på de runt 8 miljarder man fick för försäljningen.

Telia menar att man handlat korrekt och ansvarsfullt. Det råder dock stor oklarhet kring affären och Telias agerande. Som största ägare i Telia med nästan 40 procent av aktierna har den svenska staten ett särskilt ansvar. Det är Vänsterpartiets bestämda uppfattning att svenska, statliga bolag inte ska medverka till aggressiv skatteplanering. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att förhindra att Telia genomför eller medverkar till aggressiv skatteplanering och i så fall vilka?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1146 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2016/03076/SB

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1146 av Birger Lahti (V) Telias försäljning av Ncell

Birger Lahti har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förhindra att Telia genomför eller medverkar till aggressiv skatteplanering och i så fall vilka.

Regeringen har en hög ambitionsnivå när det gäller hållbart företagande och skatt är en viktig och självklar del av politiken för hållbart företagande. Regeringen uppmuntrar multinationella företag att följa OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Riktlinjerna när det gäller beskattning innebär i korthet att företagen bör uppfylla både skattelagstiftningens syfte och bokstav i de länder där de är verksamma. Skattskyldigheten innefattar att samarbeta med skattemyndigheter och tillhandahålla de uppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna tillämpa skattereglerna på ett rättvist och ändamålsenligt sätt. Det är viktigt att betona att företagen ska betala skatt, men inte att de ska betala mer skatt än vad lagstiftningen kräver.

Svenska staten för en aktiv dialog med Telia Company om vikten av att bolaget hanterar utträdet från Eurasien på ett ansvarsfullt sätt.

I december meddelade Telia Company att Axiata köper Telia Companys verksamhet i Nepal. Bolaget har därmed tagit ett första steg mot målet att på sikt helt lämna regionen.

Telia Company har meddelat oss och kommunicerat offentligt att de anser att bolaget har gjort en korrekt bedömning i enlighet med skattelagstiftningen i Nepal. Vidare säger bolaget att bedömningen bygger på en gedigen analys där bolaget tagit hjälp av rådgivare såväl lokalt i Nepal som i andra länder.

Vad gäller bolagsstrukturen för Ncell är det något som Telia Company ärvt från föregående ledning. Telia Company har nu lämnat Nepal genom att sälja andelen i Reynolds Holdings Limited, som tidigare ägdes av TeliaSonera Norway Nepal Holding. TeliaSonera Norway Nepal Holding är registrerat i Norge som har skatteavtal med Nepal.

Jag förväntar mig givetvis att Telia Company följer gällande lagar och regler och gör rätt för sig i alla länder. Jag förväntar mig dessutom att de ska vara ett föredöme i hållbart företagade. I Telia Companys årsredovisning är bolaget transparent med hur mycket bolagsskatt bolaget betalar per land, vilket få börsbolag gör. Jag kan även notera att Ncell är Nepals största skattebetalare.

För mig är hållbart företagande en central del i förvaltningen av företag med statligt ägande. Som huvudägare i Telia Company har vi ett tydligt ansvar att styra bolaget på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Våra verktyg är främst en nära dialog med bolaget, en noggrant utvald styrelsesammansättning och genomtänkta beslut på bolagsstämmor. Uppföljning av bolagets arbete med hållbart företagande sker integrerat med övriga ägarfrågor genom dialog mellan företrädare för ägaren och bolaget.

Stockholm den 2 maj 2016

Mikael Damberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.