Taiwans deltagande i WHO och WHA

Skriftlig fråga 2022/23:536 av Markus Wiechel (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-08
Överlämnad
2023-04-11
Anmäld
2023-04-12
Svarsdatum
2023-04-19
Sista svarsdatum
2023-04-19
Besvarad
2023-04-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Den 21–30 maj kommer World Health Assembly (WHA) att hållas i Genève, och återigen ser vi hur en ledande aktör inom just det globala hälsoområdet 0150 – Taiwan – kommer att stängas ute. Undertecknad har återkommande och i olika forum lyft vikten av att Sverige och andra länder verkar för att inkludera Taiwan i såväl WHA som dess underorganisation World Health Organisation (WHO). Så sent som den 8 februari i år återkopplade utrikesministern på en skriftlig fråga om just detta där han redogjorde för att regeringens hållning var att ingen region i världen ska lämnas utanför det globala hälsoarbetet.

Det var ett glädjande besked, men likväl saknades någon beskrivning av på vilket sätt och hur regeringen specifikt kan tänka sig att verka för att just Taiwan ska inkluderas. Att slentrianmässigt säga att samtliga regioner i världen ska inkluderas kan såväl antyda att Taiwan utestängs då de formellt anses vara en del av Fastlandskina som redan är representerat, alternativt att de ska inkluderas, men då utan att specifikt lyfta detta positiva land.

Taiwans hälso- och sjukvårdskapacitet har med rätta fått internationellt erkännande, och deras insatser inte minst under coronapandemin har inneburit att otroligt många liv har räddats långt utanför deras landsgränser. Därtill har de stimulerat den medicinska forskningen och samtidigt stärkt utvecklingen för att bidra till diverse olika globala insatser. Det minsta vi kan göra, för att främja den globala hälsan och samtidigt visa tacksamhet gentemot Taiwan, är att åtminstone lyfta ett finger för att specifikt de ska få inkluderas i WHA och WHO.

Mot bakgrund av ovanstående önskas utrikesminister Tobias Billström svara på följande fråga:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att inom ramen för EU-ordförandeskapet lyfta behovet av att just Taiwan ska få en inbjudan att ingå i WHO:s och WHA:s arbete?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:536 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD2023/ 05498 UD2023/05558 U D 2023/05741 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på frågorna 2022/23:535 av Björn Söder (SD) Taiwans deltagande i WHO och WHA, 2022/23:536 av Markus Wiechel (SD) Taiwans deltagande i WHO och WHA och 2022/23:554 av Kerstin Lundgren (C) Observatörsstatus för Taiwan

Björn Söder har frågat mig om regeringens förberedelser inför Världshälsoförsamlingens möte är klara, och om jag avser ta tillfället i akt att som ordförandeland i EU initiera och samordna alla EU:s medlemsländer för att gemensamt välkomna Taiwan till Världshälsoorganisationens arbete och möten. Markus Wiechel har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att inom ramen för EU-ordförandeskapet lyfta behovet av att just Taiwan ska få en inbjudan att ingå i WHO:s och WHA:s arbete. Slutligen har Kerstin Lundgren frågat mig om Sverige ställer sig bakom en framställan från länder som kräver att Taiwan ges observatörsstatus i WHO. Jag besvarar frågorna samlat.

Regeringen stödjer Taiwans deltagande i WHO:s arbete och uppskattar Taiwans viktiga bidrag inom global hälsa. Covid-19-pandemin belyste frågan om gränsöverskridande hälsokriser och att inget land kan agera ensamt för att hantera en hälsokris i den omfattningen. Vi är alla ömsesidigt beroende av varandra. Global samverkan och informationsdelning krävs att bidra till bättre hantering och mer hållbara hälsosystem i framtiden.

Från 2009 till och med 2016 kunde Taiwan delta som observatör i WHA. Deltagandet var värdefullt och regeringen stöder att Taiwan åter ska kunna vara observatör i WHA och verkar för att så ska kunna ske. Sverige är exempelvis del av en grupp länder som under flera års tid uppmanat WHO:s generaldirektör att återigen bjuda in Taiwan att delta som observatör vid WHA. Detta kräver dock konsensus inom WHO, och det föreligger inte i dag. Det är beklagligt.

Regeringen fortsätter alltjämt att stödja Taiwans deltagande i WHO:s hälsotekniska arbete, till exempel genom deltagande i expertmöten inom olika områden.

För närvarande pågår förberedelserna inför årets WHA i Regeringskansliet. Inför mötet har Sveriges representation i Genève kontakter om WHO-frågor med Taiwans representationskontor, och vi utbyter löpande information med andra länder som också stödjer Taiwans deltagande i WHO:s arbete.

Stockholm den 19 april 2023

Tobias Billström

–

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.