Taiwans deltagande i WHO och WHA

Skriftlig fråga 2022/23:535 av Björn Söder (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-07
Överlämnad
2023-04-11
Anmäld
2023-04-12
Svarsdatum
2023-04-19
Sista svarsdatum
2023-04-19
Besvarad
2023-04-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

WHA (World Health Assembly), som är WHO:s beslutande organ, håller den 21–30 maj sitt 76:e möte. Ett land som är exkluderat från WHO och berövats sin observatörsstatus i WHA är Taiwan. Detta trots att landet är ett stort föredöme på hälsoområdet och skulle kunna bidra med mycket kunskaper och erfarenheter till hela världen.

I en debattartikel i Norrbottens-Kuriren den 6 april 2023 skriver Taiwans ambassadör Klement Gu att Peking tenderar att allt mer propagandisera sin egen ett Kina-princip som hävdar att Taiwan är en del av Kina och att inte kvalificerar för en observatörsstatus i WHA.

Han skriver vidare att det finns ett stort utrymme för förbättringar kring Taiwans deltagande i Världshälsoorganisationen och dess styrande organ WHA. Covid-19-pandemin avslöjade WHO:s begränsningar och ingen kan lämnas kvar. I kampen mot covid-19 och liknande sjukdomar måste alla vara med på tåget. Omkring 7 miljoner människor världen över har dött hittills, hundratusentals av dem i onödan.

Ambassadören menar att WHO:s internationella hälsoreglemente ger en rättslig ram för hantering av gränsöverskridande folkhälsohändelser och nödsituationer, men Taiwans Centers for Disease Control har inte inkluderats. Trots att Taiwan är ett stort regionalt transport- och resecentrum kan Taiwan därtill heller inte kontakta Världshälsoorganisationens kontor för västra Stillahavsregionen direkt. Men det värsta av allt, skriver ambassadören, är att Taiwan inte kan tillhandahålla information om virusövervakning till andra länder genom WHO:s globala system för influensaövervakning och influensarespons, kallat GISRS. En sådan koppling mellan Taiwan och WHO är inte bara Taiwans förlust utan också för världen. Om Taiwan skulle vara en WHA-observatör skulle alla sådana svårigheter lätt kunna övervinnas.

Precis som ambassadören skriver behöver nu den sista biten av det "globala hälsopusslet" läggas på plats. Taiwan är den saknade biten i detta pussel. Taiwans hälso- och sjukvårdskapacitet har fått internationellt erkännande, har stimulerat den medicinska forskningen och har stärkt utvecklingen för att bidra till globala anti-pandemiska insatser. Att WHO fortsätter utesluta Taiwan är inte att agera för världens bästa.

Jag har ställt åtskilliga frågor till både tidigare och nuvarande regeringar om huruvida man avser att verka för att Taiwan inkluderas i Världshälsoorganisationens arbete och möten.

Svaren har varit att regeringen på olika sätt stöder Taiwans deltagande i WHO:s arbete och att Sverige är ett av flera länder som har uppmanat WHO:s generaldirektör att bjuda in Taiwan att delta som observatör vid Världshälsoförsamlingen.

På min senaste fråga (2022/23:360) om utrikesministern avser att verka för att Sverige under WHA:s 76:e möte gör ett uttalande om vikten av att Taiwan inkluderas och framgent får delta i Världshälsoorganisationens arbete och möten svarade ministern att Sveriges förberedelser inför Världshälsoförsamlingens möte pågår för närvarande i Regeringskansliet och att regeringens utgångspunkt är fortsatt att det ligger i EU:s och Sverige intresse att Taiwan deltar i WHO:s arbete. Sverige stöder därmed att Taiwan ska kunna delta som observatör vid Världshälsoförsamlingens möte.

Taiwans ambassadör vädjar i sin artikel att Sverige nu tar tillfället i akt som ordförandeland i EU att initiera och samordna alla EU:s medlemsländer för att gemensamt välkomna och hjälpa till med att sätta den sista biten av det globala hälsopusslet på plats så snart som möjligt.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Är regeringens förberedelser inför Världshälsoförsamlingens möte klara, och avser ministern att ta tillfället i akt att som ordförandeland i EU initiera och samordna alla EU:s medlemsländer för att gemensamt välkomna Taiwan till Världshälsoorganisationens arbete och möten?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:535 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD2023/ 05498 UD2023/05558 U D 2023/05741 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på frågorna 2022/23:535 av Björn Söder (SD) Taiwans deltagande i WHO och WHA, 2022/23:536 av Markus Wiechel (SD) Taiwans deltagande i WHO och WHA och 2022/23:554 av Kerstin Lundgren (C) Observatörsstatus för Taiwan

Björn Söder har frågat mig om regeringens förberedelser inför Världshälsoförsamlingens möte är klara, och om jag avser ta tillfället i akt att som ordförandeland i EU initiera och samordna alla EU:s medlemsländer för att gemensamt välkomna Taiwan till Världshälsoorganisationens arbete och möten. Markus Wiechel har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att inom ramen för EU-ordförandeskapet lyfta behovet av att just Taiwan ska få en inbjudan att ingå i WHO:s och WHA:s arbete. Slutligen har Kerstin Lundgren frågat mig om Sverige ställer sig bakom en framställan från länder som kräver att Taiwan ges observatörsstatus i WHO. Jag besvarar frågorna samlat.

Regeringen stödjer Taiwans deltagande i WHO:s arbete och uppskattar Taiwans viktiga bidrag inom global hälsa. Covid-19-pandemin belyste frågan om gränsöverskridande hälsokriser och att inget land kan agera ensamt för att hantera en hälsokris i den omfattningen. Vi är alla ömsesidigt beroende av varandra. Global samverkan och informationsdelning krävs att bidra till bättre hantering och mer hållbara hälsosystem i framtiden.

Från 2009 till och med 2016 kunde Taiwan delta som observatör i WHA. Deltagandet var värdefullt och regeringen stöder att Taiwan åter ska kunna vara observatör i WHA och verkar för att så ska kunna ske. Sverige är exempelvis del av en grupp länder som under flera års tid uppmanat WHO:s generaldirektör att återigen bjuda in Taiwan att delta som observatör vid WHA. Detta kräver dock konsensus inom WHO, och det föreligger inte i dag. Det är beklagligt.

Regeringen fortsätter alltjämt att stödja Taiwans deltagande i WHO:s hälsotekniska arbete, till exempel genom deltagande i expertmöten inom olika områden.

För närvarande pågår förberedelserna inför årets WHA i Regeringskansliet. Inför mötet har Sveriges representation i Genève kontakter om WHO-frågor med Taiwans representationskontor, och vi utbyter löpande information med andra länder som också stödjer Taiwans deltagande i WHO:s arbete.

Stockholm den 19 april 2023

Tobias Billström

–

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.