Sysselsättning för intagna i fängelser

Skriftlig fråga 2015/16:654 av Ellen Juntti (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-20
Överlämnad
2016-01-21
Anmäld
2016-01-22
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27
Besvarad
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Det är viktigt att intagna i fängelser har sysselsättning, inte minst för att minska återfall i brott. I november 2015 presenterade Brottsförebyggande rådet (Brå) en rapport där det framgick att intagna har för lite att göra och att sysselsättningen många gånger inte är anpassad till deras behov.

De intagna har rätt till 30 timmars sysselsättning i veckan, men detta uppfylls inte. Dessutom saknas många gånger vettig sysselsättning. De intagna sitter i stället och fikar eller spelar spel.

Enligt rapporten från Brå efterfrågar de intagna möjligheten att delta i behandlingsprogram eller gå en yrkesutbildning. Trots att möjligheterna till sådan sysselsättning ökat är efterfrågan större än tillgången.

I sin studie tillfrågade Brå frigivna från fängelse. Dessa uppgav att de hade positiva erfarenheter av behandlingsprogrammen och yrkesutbildningen. Av dem som gått behandlingsprogram uppgav hälften att programmet minskat deras risk för återfall. Även hälften av dem som gått yrkesutbildningen var positiva och bedömde att den ökat deras chans till arbete.

Av ovanstående framgår det tydligt att möjligheten att delta i behandlingsprogram eller yrkesutbildning på fängelser är mycket viktig för att minska återfall i brott.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att säkerställa att alla intagna som vill har möjlighet att delta i behandlingsprogram och yrkesutbildning?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:654 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/00513/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen –

Svar på fråga 2015/16:654 av Ellen Juntti (M) Sysselsättning för intagna i fängelser

Ellen Juntti har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att säkerställa att alla intagna som vill har möjlighet att delta i behandlingsprogram och yrkesutbildning. Bakgrunden till frågan är den rapport om sysselsättning som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade i november 2015.

Det är viktigt att tiden i anstalt fylls med strukturerade aktiviteter, dels i syfte att upprätthålla ordningen och säkerheten i anstalten, dels för att minska risken för att individen återfaller i brott. Sysselsättningsgraden i anstalt har utvecklats i positiv riktning. Regeringens uppfattning är dock att det är otillfredsställande att Kriminalvården inte uppnår en högre sysselsättningsgrad.

Jag har under 2015 tagit initiativ till ett utökat samarbete mellan Kriminalvården och näringslivet i syfte att utveckla möjligheterna till sysselsättning för Kriminalvårdens klienter. Regeringen har också gett Kriminalvården i uppdrag att förstärka arbetet med utslussning och 25 miljoner kronor har avsatts för detta ändamål. Därutöver har regeringen gett Kriminalvården i uppdrag att utreda förutsättningarna för att myndigheten ska kunna erbjuda kompletterande utbildning på gymnasial nivå för intagna i anstalt som saknar fullständig gymnasieutbildning.

Kriminalvården har sedan januari 2015 en ny organisation som syftar till att förbättra styrning, enhetlighet och kontroll. För närvarande pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom myndigheten vilket även omfattar sysselsättningen i anstalt. Brås rapport kommer att vara ett bra underlag för det fortsatta arbetet på området.

Regeringen har höga förväntningar på Kriminalvårdens utvecklingsarbete när det gäller verksamheten för intagna och följer arbetet noga genom löpande dialoger med myndigheten.

Stockholm den 27 januari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.