Synskadades rätt till färdtjänsttillstånd

Skriftlig fråga 2022/23:615 av Kadir Kasirga (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-28
Överlämnad
2023-04-28
Anmäld
2023-05-02
Svarsdatum
2023-05-10
Sista svarsdatum
2023-05-10
Besvarad
2023-05-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Den tidigare socialdemokratiska regeringen gav i mars 2022 i uppdrag till myndigheten Trafikanalys att utreda villkoren för färdtjänsttillstånd enligt lagen (1997:736) om färdtjänst. Detta sedan allt fler synskadade nekats tillstånd.

Syftet med uppdraget var att förtydliga vilka kriterier som ska beaktas vid prövning av rätt till färdtjänst med utgångspunkt i de intentioner som anges i förarbetena till lagen (1997:736) om färdtjänst och prop. 1996/97:115 Uppdrag att belysa tillståndsgivningen för färdtjänst.

Trafikanalys slutredovisade uppdraget den 31 mars 2023 genom rapporten Tydligare kriterier för färdtjänsttillstånd – redovisning av regeringsuppdragmed förslag till författningsändringar som föreslås träda i kraft i juni 2024.

Utredningen fastslår att det har skett glidningar i tillämpningen av lagen som inte varit avsedda, och inte heller kan anses önskvärda, från det att lagstiftaren lagstiftade om rätt till färdtjänst, och som inneburit att vissa grupper av personer med funktionsnedsättning inte får tillstånd till färdtjänst trots uppenbara svårigheter. Utredaren lämnar också andra förslag för regeringen att se över.

Att människor i uppenbart behov av färdtjänsttillstånd nekas innebär ofta onödiga hinder för arbete, fritid och familjeliv, och att den av riksdagen antagna strategin för funktionshinderspolitiken sätts åt sidan. Oaktat de övriga förslag som lämnas i utredningen måste det vara angeläget att uppenbara fel i lagstiftningen rättas till.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet att ta initiativ för att de författningsförslag som lämnas i utredningen implementeras så att synskadade får förstärkt rätt till färdtjänsttillstånd?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:615 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/02399 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:615 av Kadir Kasirga (S)
Synskadades rätt till färdtjänsttillstånd

Kadir Kasirga har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att de författningsförslag som lämnas i Trafikanalys utredning implementeras så att synskadade får förstärkt rätt till färdtjänsttillstånd.

Enligt lagen (1997:736) om färdtjänst (färdtjänstlagen) ska tillstånd till färdtjänst meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Ansökan om tillstånd till färdtjänst prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd, alternativt den regionala kollektivtrafikmyndigheten i regionen. Färdtjänstlagen anger tydligt att det är kommunen som gentemot kommuninvånarna svarar för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen.

Färdtjänstlagen är en ramlag som ställer upp de yttre gränserna för tillämpningen. Trafikanalys pekar i sin rapport på att det är stora skillnader i tillämpningen mellan olika kommuner och regioner där vissa har en mer generös tillämpning av tillståndsgivningen.

Rätten till färdtjänst är en viktig förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället. Rapporten från Trafikanalys bereds inom Regeringskansliet.

Stockholm den 9 maj 2023

Andreas Carlson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.