Sveriges orörda älvar

Skriftlig fråga 2022/23:609 av Andrea Andersson Tay (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-27
Överlämnad
2023-04-27
Anmäld
2023-04-28
Svarsdatum
2023-05-03
Sista svarsdatum
2023-05-03
Besvarad
2023-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

I en DN-artikel från den 18 april 2023 framgår det att Vattenfall vill genomföra satsningar på att bygga ut vattenkraften i Umeälven och i Lule älv. Dessa älvar är redan i dag reglerade genom vattenkraften. Enligt artikeln fick statsrådet Romina Pourmokhtari frågan om hon kunde lova att de orörda älvarna i Sverige ska fortsätta att vara orörda. Till de orörda älvarna räknas bland annat våra nationalälvar Torne älv, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven. Kalixälven och Torne älv är helt outbyggda medan Piteälven och Vindelälven är påverkade av vattenkraft. Här råder enligt miljöbalken förbud mot nya vattenkraftverk eller vattenreglering. Enligt artikeln gav statsrådet inget sådant löfte.

Vänsterpartiet anser att det är mycket anmärkningsvärt att statsrådet inte kunde ge klart besked om att de orörda älvarna fortsatt ska bevaras intakta utan exploatering av vattenkraft. Majoriteten av våra vattendrag är i dag reglerade, och vattenkraften har som reglerare stor betydelse för vår energiförsörjning. Vattenkraftens betydelse för energiförsörjningen bör därför enligt vår uppfattning värnas. Men vattenkraften innebär också stor negativ påverkan på ekosystemen och den biologiska mångfalden. Därför behöver de få kvarvarande oreglerade vattendragen bevaras och miljöförbättrande åtgärder vidtas genom att moderna miljövillkor ställs på våra befintliga vattenkraftverk. Det vore verkligen anmärkningsvärt om Sverige med sin höga exploateringsgrad av vattendragen och i skuggan av den accelererande artutrotningen skulle överge en lagstiftning som skyddar några få av de kvarvarande älvarna.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Avser statsrådet att ta några initiativ för att förändra nuvarande förbud i miljöbalken om att vattenkraftverk samt vattenreglering för kraftändamål inte får utföras i nationalälvarna samt i andra namngivna vattenområden?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:609 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

KN2023/03003 Klimat- och näringslivsdepartementet Klimat- och miljöministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:609 av Andrea Andersson Tay (V)
Sveriges orörda älvar

Andrea Andersson Tay har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att förändra nuvarande förbud i miljöbalken om att vattenkraftverk samt vattenreglering för kraftändamål inte får utföras i nationalälvarna samt i andra namngivna vattenområden.

Enligt 4 kap. 6 § miljöbalken får vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte utföras i nationalälvarna eller i de övriga vattendrag som räknas upp. Åtgärder som behövs för att upprätthålla, underhålla eller ändra en anläggning eller verksamhet får dock vidtas, om åtgärderna inte medför någon ökad negativ miljöpåverkan eller endast en tillfällig sådan ökad påverkan. Det pågår inte något arbete för att förändra dessa bestämmelser.

Stockholm den 3 maj 2023

Romina Pourmokhtari

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.