Till innehåll på sidan

Sveriges lantbruksuniversitets hästklinik i Ultuna

Skriftlig fråga 2002/03:131 av Emanuel Johansson, Jan (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2002-11-14
Anmäld
2002-11-14
Besvarad
2002-11-20
Svar anmält
2002-11-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 14 november

Fråga 2002/03:131

av Jan Emanuel Johansson (s) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om Sveriges lantbruksuniversitets hästklinik i Ultuna

På grund av brist på pengar hotas nu den jouröppna djursjukvården vid Sveriges lantbruksuniversitets hästklinik i Ultuna. Risken finns att upp till 1 000 hästar inte kommer att kunna tas emot när de behöver vård under jourtid. Besparingarna innebär också att vårt lands kompetens på veterinärområdet riskerar att försvagas i och med den sämre utbildningskvalitet som kan följa av besparingarna.

Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta i syfte att trygga såväl hästarnas möjligheter till behandling under jourtid som kompetensen hos landets veterinärer?

Svar på skriftlig fråga 2002/03:131 besvarad av

den 20 november

Svar på fråga 2002/03:131 om Sveriges lantbruksuniversitets hästklinik i Ultuna

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist

Jan Emanuel Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i syfte att trygga såväl hästarnas möjligheter till behandling under jourtid som kompetensen hos landets veterinärer.

När det gäller hästarnas möjligheter till behandling under jourtid ser jag det naturligtvis som olyckligt när ekonomiska omständigheter medför att en väl fungerande och välrenommerad jourverksamhet hotas av en temporär nedläggning. I regionen finns dock behandlingsmöjligheter via distriktsveterinärer, den ambulerande kliniken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samt av Hästsjukhuset Strömsholm som har öppet dygnet runt.

Den andra delen i Jan Emanuel Johanssons fråga avser kompetensen hos de blivande veterinärerna.

SLU har för budgetåren 2002 och 2003 föreslagit en rad åtgärder för att få en fungerande verksamhet som är optimal inom de ekonomiska ramar och med de verksamhetsmål som statsmakterna har beslutat om.

Övergripande för all högskoleverksamhet är enligt högskolelagen (1992:1434) att verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås, såväl i utbildningen som i forskningen. De tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.

Enligt förordning (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet bedrivs vid SLU forskning, forskarutbildning och grundutbildning. Någon primär uppgift för SLU att bedriva djursjukvård föreskrivs inte. Vidare gäller att styrelsen för SLU enligt 2 kap. 3 § bland annat beslutar i viktigare frågor om universitetets organisation samt om viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna. Andra frågor än de som avses i 3 § avgörs av rektor.

Det är således SLU:s ansvar att bedöma hur veterinärutbildningen ska bedrivas med hög kvalitet. Om detta kan ske utan att ha akutmottagning nattetid måste bedömas av SLU. Den svenska veterinärutbildningen håller internationellt sett hög kvalitet.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.