Svenskt ansvar för nyttjande av slavarbete

Skriftlig fråga 2015/16:857 av Markus Wiechel (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-24
Överlämnad
2016-02-25
Anmäld
2016-02-26
Svarsdatum
2016-03-02
Sista svarsdatum
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Redan sedan tidigare har det uppkommit rapporter från Dagens Nyheter om människor som tvingats arbeta under slavlika förhållanden i Sverige. Detta är naturligtvis totalt oacceptabelt och ligger inom vårt ansvar att motarbeta. Vad som dock är otydligt i sammanhanget är vårt ansvar för slavarbete i andra länder, som i mångt och mycket finansieras genom svensk konsumtion av deras varor.

Många svenskar åker till Thailand på semester för att koppla av och för att njuta av maten, kulturen och landets gästvänliga attityd. Det finns dock en baksida. I Thailand produceras såväl djurmat som många fiskprodukter som sedan säljs i våra matvarubutiker. Inte långt ifrån turistparadisen ligger fiskprovinser där produkterna i våra matvarubutiker produceras. I samma områden sker även slavhandel, där man enligt en utsänd reporter från Expressen kan köpa en slav för motsvarande 1 200 kronor.

Slavarnas förhållanden är som väntat horribla. Slavarna i Thailand får som väntat arbeta under extremt tuffa förhållanden, där misshandel och till och med mord förekommer. Detta är ett väl dokumenterat fenomen tack vare att överlevande slavar kunnat vittna om den behandling de fått under tiden som slavar. Under föregående år lyckades över 2 000 personer räddas från slaveri i Thailand, och det finns därför skäl att anta att det i skrivande stund finns tusentals människor som befinner sig i denna ansträngda situation.

Som resultat av detta har EU hotat med ett totalt importförbud mot fiskprodukter från Thailand, men än i dag ser vi dessa i de svenska matvarubutikerna samtidigt som mer information om dem saknas. Med anledning av detta önskar jag att utrikesministern kan svara på följande:

 

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att säkerställa att produkter som säljs i svenska butiker inte framställts genom slavarbete, och hur avser ministern att verka för att förhindra slavarbete i andra länder?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:857 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:857 av Markus Wiechel (SD) Svenskt ansvar för nyttjande av slavarbete

Markus Wiechel har frågat mig på vilket sätt jag kommer att agera för att säkerställa att produkter som säljs i svenska butiker inte framställts genom slavarbete samt hur jag verkar för att förhindra slavarbete i andra länder. Det är sr Bolund som ansvarar för konsumentfrågor i regeringen. Jag kommer att svara på frågeställningarna rörande mänskliga rättigheter.

Slaveri och slavarbete är strikt förbjudet enligt folkrätten Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete. Det förekommer fortfarande och måste motverkas. Slaveri och människo-handel är en grav kränkning av de mänskliga rättigheterna, med förödande konsekvenser.

Markus Weichel tar upp som exempel Thailand och fiskeprodukter. EU:s förordning om illegalt, orapporterat och oreglerat fiske avser förhindra att olagligt fångad fisk hamnar på EU:s marknad. Thailand fick en förvarning om importförbud genom ett så kallat gult kort av EU i april 2015, då landet inte har uppfyllt kraven på spårbarhet för fiskeprodukter.

EU:s förordning om illegalt fiske berör inte arbetsvillkor. Thailand har ratificerat ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete och barnarbete, men problem kvarstår. Sverige för, genom EU, en dialog med de thailändska myndigheterna om arbetsvillkor inom fiskesektorn och stödjer ILO:s arbete för att förbättra arbetsvillkoren. Thailand har åtgärdat bristen på lagrum genom antagande av en ny fiskeförordning som trädde i kraft i november 2015. Den thailändska regeringen har bett EU om förslag på förbättringar av arbetsförhållandena i fiskenäringen. Thailand har även efterfrågat att utvidga dialogen om fiske med EU till att också omfatta allmänna arbetsförhållanden. Det är viktigt att EU upprätthåller trycket i dialogen. EU kommer fortsätta samarbeta med Thailand i kampen mot olagligt fiske, för förbättrade arbetsvillkor och välfärd för alla arbetstagare, inte enbart inom fiskenäringen.

Jag konstaterar att den thailändska regeringen har genomfört förbättringar för att följa internationell standard och praxis. Sverige

och EU förväntar sig att Thailand skyndsamt tar itu med de återstående frågorna enligt EU:s rekommendationer under de kommande månaderna.

Regeringen anser att företagande och mänskliga rättigheter bör gå hand i hand. Under 2015 utarbetade regeringen en mer ambitiös politik för hållbart företagande med en nationell handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter samt en skrivelse till riksdagen kring dessa frågor. Regeringen förväntar sig att företag som är verksamma i Sverige eller i utlandet ska följa de internationella riktlinjerna för hållbart företagande. Dessa inbegriper i första hand OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s Global Compact samt ILO:s kärnkonventioner och trepartsdeklarationer.

Ursprunget till alla fångster måste vara spårbart som en viktig del i att skapa hållbara globala värdekedjor. Slavarbete, utnyttjande av barn och människohandel är oacceptabelt och vi måste göra vårt yttersta för att det ska upphöra.

Stockholm den 2 mars 2016

Margot Wallström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.