Till innehåll på sidan

Svenska mjölkproducenters konkurrenskraft i EU

Skriftlig fråga 2015/16:1150 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-26
Överlämnad
2016-04-27
Anmäld
2016-04-28
Svarsdatum
2016-05-04
Sista svarsdatum
2016-05-04
Besvarad
2016-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Mjölkpriserna är låga i såväl Sverige som Europa och globalt. Ett internationellt överskott kombinerat med de ryska importsanktionerna för mejeriprodukter driver priserna nedåt, vilket är kännbart inte minst för svenska bönder som dessutom brottas med svenska särkrav.

Samtidigt som situationen är allvarsam för svenska bönder ökar mjölkproduktionen i övriga EU. Under perioden den 1 april till den 30 november förra året gick, när mjölkkvoterna hade avskaffats, mjölkproduktionen i unionen upp med 3,2 miljoner ton. Det motsvarar en ökning på 3,3 procent jämfört med samma period under föregående år.

Irland ökade under perioden sin produktion med 15,9 procent, Belgien ökade sin produktion med 10,2 procent och Nederländerna med 9,1 procent. Den svenska mjölkinvägningen minskade med 0,2 procent, enligt European Milk Market Observatory.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Hur avser statsrådet att verka för en stärkt internationell konkurrenskraft för svenska mjölkproducenter?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1150 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/03107/JM

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1150 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Svenska mjölkproducenters konkurrenskraft i EU

Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig hur jag avser verka för en stärkt internationell konkurrenskraft för svenska mjölkproducenter.

Det är en svår situation för jordbrukare i EU. I Sverige har våra mjölkbönder det särskilt svårt till följd av fortsatt låga mjölkpriser. Jag har en stor förståelse för deras situation. Även om situationen för mjölkproducenterna är svår är min förhoppning att efterfrågan på mjölk ska öka och att det ska finnas en god framtid för duktiga producenter och konkurrenskraftiga företag i hela landet.

Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att stärka mjölkföretagen. Bland åtgärderna återfinns en nötpeng inom gårdsstödet, ersättning för utökad klövhälsovård i landsbygdsprogrammet, maximal nationell medfinansiering av det särskilda stödet från EU till mjölkproducenter, exportfrämjande åtgärder för mejerisektorn. Jordbruket kompenseras också fullt ut för de höjningar av dieselskatten som görs från 2016. För att stärka konkurrenskraften för jord- och skogsbruket ökade regeringen dieselskattereduktionen från 0,9 kronor per liter till, 1,70 kronor per liter den 1 januari 2016. Denna höjning som gäller t.o.m. 2018 innebär att regeringen investerar ungefär 300 miljoner kronor per år i jord- och skogsbruket.

Det är också viktigt att de åtgärder som diskuteras i EU kan bidra till att stärka de svenska mjölkproducenternas konkurrenskraft. Regeringen har i dessa diskussioner konsekvent framhållit vikten av marknadsorientering, rättvis konkurrens mellan medlemsstaterna och åtgärder som på lång sikt kan skapa bättre marknadsmässiga förutsättningar för EU:s jordbrukare. Detta är något som jag fortsatt kommer att vidhålla. Regeringen arbetar just nu gentemot kommissionen för förbättrade möjligheter att betala förskott på jordbruksstöden i höst då vi vet att likviditeten på många företag är ansträngd.

Stockholm den 3 maj 2016

Sven-Erik Bucht

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.