Strukturella reformer

Skriftlig fråga 2022/23:848 av Jennie Nilsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-07
Överlämnad
2023-07-09
Besvarad
2023-07-21
Svarsdatum
2023-07-21
Sista svarsdatum
2023-07-24
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Ett helt riksdagsår är just till ända. Den nuvarande regeringen har i skrivande stund suttit, bokstavlig talat, i nära nog nio månader. Men i motsats till en normal graviditet saknas inom bostadspolitiken tecken på en pågående utveckling. Än mindre kan vi förvänta oss att något konkret kommer att förlösas i närtid.

Bostadsministern upprepar ofta att regeringen arbetar, och till och med arbetar hårt, med vad man kallar strukturella reformer. Detta i en tid då den så avgörande nyproduktionen fallit med mer än 50 procent, en störtdykning som får stora konsekvenser. Boverket anger att det årliga behovet är strax över 60 000 nya bostäder fram till år 2030. Byggföretagen och SCB prognostiserar endast omkring 25 500 nya bostäder under 2023. Om det inte görs något nu ackumuleras underskottet och behovet ökar då till nästan 100 000 nya bostäder nästa år, och så riskerar det att fortsätta.

Förlorarna är många. De människor som efterfrågar en bostad tvingas konstatera att bostadsbristen kommer att öka. En hel generation av byggnadsarbetare riskerar att tappa sin sysselsättning. Ofta sägs att varje sysselsatt byggnadsarbetare genererar ytterligare tre sysselsatta inom arbetsmarknaden som helhet. Med samma logik drar varje arbetslös byggnadsarbetare med sig ytterligare tre arbetslösa. Även byggföretagen är under hård press. SCB:s samlade statistik för maj visar en ökning av konkurser motsvarande 40 procent jämfört med föregående år där byggsektorn är en av de hårdast drabbade. Det är många som förväntar sig tydliga besked från regeringen, men de möts enbart av mantrat strukturella reformer. Okänt vad, okänt när.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Vad rent konkret innebär de strukturella reformer som statsrådet säger sig arbeta med, och hur många nya bostäder förväntar sig statsrådet ska tillkomma under det kommande riksdagsåret som följd av dessa reformer?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:848 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)


Svar på frågorna 2022/23:848 Strukturella reformer och 2022/23:854 Reformer för att öka tillgången till byggbar mark
av Jennie Nilsson (S)

Jennie Nilsson har frågat mig vad de strukturella reformer som jag och regeringen arbetar med innebär rent konkret och hur många nya bostäder som jag förväntar mig ska tillkomma under det kommande riksdagsåret som en följd av dessa reformer. Jennie Nilsson har också frågat mig vad det är för reformer för att öka tillgången till byggbar mark som jag avser och hur dessa ska genomföras.

Jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang.

Vi befinner oss i ett tufft ekonomiskt läge. Förutsättningarna för bostadsbyggandet har försämrats till följd av hög inflation, stigande räntor, ökade byggkostnader och minskad köpkraft hos hushållen. Det är en utveckling som i huvudsak beror på omvärldsfaktorer som i det korta perspektivet är svåra att påverka. Samtidigt är byggbehovet fortsatt stort i hela vårt land, med bostadsunderskott i över 180 av landets 290 kommuner. För att komma till rätta med bostadsbristen behövs flera åtgärder som angriper de strukturella förutsättningarna för bostadsbyggande. Regeringen arbetar bland annat med att ta fram reformer för att öka tillgången till byggbar mark, korta ledtiderna i byggprocessen och förenkla och förbättra reglerna för att bygga. Kommuner ska även uppmanas och stimuleras att höja sin planberedskap, särskilt vad gäller småhus.

För några veckor sedan samlade jag en rad byggaktörer och företrädare från bygg- och bostadsmarknaden för ett möte om den utmanande situationen på bostadsmarknaden. Syftet med mötet var att samtala om de största utmaningarna och åtgärder som krävs på kort och lång sikt. Det finns inte en enskild åtgärd som kommer lösa situationen, men mötet bidrog med många intressanta inspel.

Regeringen jobbar i högt tempo med att åtgärda de strukturella problemen på bostadsmarknaden så att svensk bygg- och bostadsmarknad ska stå rustad när konjunkturen så småningom vänder upp. När vi talar om strukturella reformer är det åtgärder som förändrar förutsättningarna för planeringen av nya bostäder och som skapar förutsättningar för ett bostadsbyggande på en nivå som är långsiktigt hållbar utan kostnadskrävande subventioner.

I arbetet bereds exempelvis förslag från Bygglovsutredningen (Fi 2020:01) och utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning (Fi 2020:06). Jag ser fram emot att återkomma med fler åtgärder när regeringen fattar beslut.

Stockholm den 21 juli 2023

Andreas Carlson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.