Till innehåll på sidan

Stress på jobbet och dess långsiktiga konsekvenser för folkhälsan

Skriftlig fråga 2022/23:558 av Johanna Haraldsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-14
Överlämnad
2023-04-17
Anmäld
2023-04-18
Svarsdatum
2023-04-26
Sista svarsdatum
2023-04-26
Besvarad
2023-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Den 14 april 2023 rapporterar SVT om en studie från Hälsohögskolan i Jönköping. Man har följt ett par tusen personer under 40 år och låtit dessa genomföra ett antal tester både under och efter sitt arbetsliv. Resultatet av studien visar att stressen på ditt arbete påverkar din hälsa långsiktigt.

Ingemar Kåreholt, som är professor i gerontologi, har varit med i projektet under en längre tid och menar att en stressig arbetsmiljö leder till större risk för dålig fysisk och kognitiv funktion upp till 20–30 år efteråt, långt efter att man gått i pension. Han lyfter fram att de som har haft en bra psykosocial arbetsmiljö, bra kontroll över sitt arbete och låg stress inte alls har samma problem.

Studien visar på vikten av att skapa en god psykosocial arbetsmiljö, inte minst för att i framtiden få fler friska äldre. Samtidigt ser vi att antalet sjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk hälsa ökar, särskilt bland kvinnor.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

På vilket sätt menar statsrådet att vi kan vända utvecklingen, och vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att minska stressen på våra arbetsplatser?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:558 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)

A2023/00591 Arbetsmarknadsdepartementet Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsministern Till r iksdagen

Svar på fråga 2022/23:558 av Johanna Haraldsson (S)
Stress på jobbet och dess långsiktiga konsekvenser för folkhälsan

Johanna Haraldsson har frågat mig på vilket sätt jag anser att utvecklingen kan vändas och vilka initiativ jag är beredd att ta för att minska stressen på våra arbetsplatser.

Hälsosamma arbetsplatser är något som är avgörande för att människor ska kunna arbete och bidra efter hela sin förmåga. En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö utformad efter dem som arbetar bidrar även till bättre folkhälsa. I Arbetsmiljöstrategin för 2021–2025 (skr. 2020/21:92) anges bland annat att arbetsrelaterad stress är ett stort arbetsmiljöproblem. Arbetsmiljöverket jobbar utifrån denna strategi och har som målsättning att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv.

Att den arbetsrelaterade stressen kan leda till ohälsa, långsiktiga konsekvenser och i vissa fall för tidig död, är känt sedan tidigare. Studien som Johanna Haraldsson hänvisar till i sin fråga, bekräftar detta. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) antogs 2015 för att komma till rätta med riskerna som bland annat ohälsosam stress kan ge upphov till. Arbetsmiljöverket har genomfört och genomför inspektioner utifrån föreskrifterna för att se till att arbetsgivare hanterar och minskar riskerna.

Regeringen har även uppdaterat uppdraget för Kansliet för ett hållbart arbetsliv (S2023/00910). Uppdraget omfattar frågor så som exempelvis arbetsmiljö och hur friskfaktorerna kan främjas i arbetslivet. Regeringen har även gett Kansliet för ett hållbart arbetsliv i uppdrag att ingående studera hur det ser ut för de personer som närmar sig beslutet om pensionering samt att studera förhållandena för de som är pensionärer i dag.

Regeringen har därtill gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att i nära samverkan med 24 andra myndigheter, däribland Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap, inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 september 2023 och redovisningen kommer att bli viktig för regeringens fortsatta arbete med att bland annat främja psykisk hälsa samt förebygga psykisk ohälsa och suicid inom olika samhällsområden, däribland i arbetslivet.

Frågan om ohälsosam stress i arbetslivet är viktig för regeringen och jag kommer fortsatt följa arbetet på området.

Stockholm den 26 april 2023

Paulina Brandberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.