Strategiska forskningsområden

Skriftlig fråga 2015/16:1004 av Betty Malmberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-17
Överlämnad
2016-03-18
Anmäld
2016-03-22
Svarsdatum
2016-03-30
Sista svarsdatum
2016-03-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

I forskningspropositionen Ett lyft för forskning introducerades så kallade strategiska forskningsområden (SFO) som började gälla 2010. Det var långsiktiga satsningar som alliansregeringen gjorde inom strategiska områden där svensk forskning antingen bedömdes tillhöra, eller bedömdes ha potential att tillhöra, den internationella forskningsfronten.

Satsningen utvärderades i fjol med gott resultat, där den internationella bedömarpanelen bland annat konstaterade att satsningen förefaller ha ökat kvaliteten på forskning i en majoritet av forskningsmiljöerna(VR:s årsredovisning 2015).

Dock kommer nu signaler på att en osäkerhet sprider sig inom forskningsmiljöerna. Det handlar framför allt om vad som kommer att ske med projekten och huruvida de kommer att finnas kvar då en ny forskningsproposition läggs på riksdagens bord. Detta påverkar självklart kvaliteten och förutsättningarna för verksamheten och därmed möjligheterna för rekrytering av viktig forskningskompetens samt utvecklingen av forskningsområdena.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

Kan statsrådet ge några besked om regeringens syn på SFO-miljöernas framtid?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1004 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2016/01373/F

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1004 av Betty Malmberg (M) Strategiska forskningsområden

Betty Malmberg har frågat mig om jag kan ge några besked om regeringens syn på SFO-miljöernas framtid.

Satsningarna på SFO-miljöerna gjordes med avsikt att ge långsiktigt stöd till områden som har eller kan uppnå högsta vetenskapliga kvalitet vid en internationell jämförelse och som samtidigt är av strategisk betydelse för samhället och näringslivet. I enlighet med vad som beskrevs i propositionen Ett lyft för forskning och innovation har satsningen följts upp med en utvärdering efter fem år från att satsningen startats.

Satsningen på de strategiska forskningsområdena har utvärderats av Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Formas, Forte och Vinnova. Utvärderingens expertpanel bedömde att en tredjedel av miljöerna tillhör den internationella forskningsfronten och att hälften av miljöerna tydligt växer och förbättras. Omkring 20 procent av miljöerna har utmaningar både med hänsyn till forskningens kvalitet och till strategier. Utifrån dessa bedömningar föreslog finansiärerna bland annat att SFO-stödet som helhet fortsätter och att en mindre andel av medlen omfördelas mellan lärosätena.

Ställningstaganden gällande SFO:er, liksom andra delar av forskningspolitiken, kommer regeringen att ta ställning till inom ramen för regeringens arbete med att ta fram kommande forskningsproposition.

Stockholm den 30 mars 2016

Helene Hellmark Knutsson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.