Strandskyddet

Skriftlig fråga 2006/07:1196 av Hagberg, Christin (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2007-05-16
Anmäld
2007-05-16
Besvarad
2007-05-24
Svar anmält
2007-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 16 maj

Fråga

2006/07:1196 Strandskyddet

av Christin Hagberg (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Strandskyddet har länge varit en omdiskuterad fråga huruvida man ska utöka det eller om man ska minska det. Längs Sveriges kuster så tas mark längst ut mot vattenlinjen alltmer i bruk av privatpersoner eller andra som därmed förhindrar allmänhetens tillträde till vattnet. Medan i andra delar av landet så ser man en utvecklingspotential att man kan erbjuda tomter eller annan verksamhet i dessa attraktiva områden.

Detta är ett problem som ökar och där man också tar olika beslut i våra kommuner många gånger beroende på att man inte klarar av att stå emot nyetableringar.

Det senaste jag läste är anläggandet av en ny golfbana i norra Stockholm där man skulle ta hänsyn till strandskyddet och det naturreservat som fanns där.

Detta har man inte gjort trots att detta var med i bygglovet och detta är också polisanmält.

Min fråga till miljöministern blir därför följande:

Kommer miljöministern att ta initiativ för att få ett strandskydd i Sverige som stärker en fortsatt bra tillgänglighet för allmänheten samt ett bra naturskydd längs våra kuster och andra vattendrag?

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1196 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 24 maj

Svar på fråga

2006/07:1196 Strandskyddet

Miljöminister Andreas Carlgren

Christin Hagberg har frågat mig om jag kommer att ta initiativ för att få ett strandskydd i Sverige som stärker en fortsatt bra tillgänglighet för allmänheten samt ett bra naturskydd längs våra kuster och vattendrag.

Naturvårdsverket har på den tidigare regeringens uppdrag genomfört en kartläggning av tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna. Verket har därutöver lämnat en rad förslag bland annat om hur strandskyddet kan differentieras till gagn för regional och lokal utveckling. Kartläggningen har utgjort underlag för ett förslag till ett förnyat strandskydd som den tidigare regeringen utarbetade och remitterade under 2005.

Alliansregeringen har slagit fast att man vill se ett reformerat strandskydd som ger större inflytande för lokala intressen. Jag anser därför att det förslaget behöver kompletteras och utvecklas, bland annat när det gäller utformningen av förutsättningarna för ett större lokalt inflytande.

Strandskyddsbestämmelserna upplevs i dag på många håll i landet som oflexibla och många ser behovet av reformer som stort. Men det är samtidigt mycket viktigt att de nya strandskyddsbestämmelserna blir tydliga och enhetliga oavsett var eller på vilken nivå som beslut fattas om till exempel undantag från strandskyddet.

Strandskyddet syftar till att värna stränderna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Jag avser inte att föreslå några förändringar beträffande strandskyddets syften. Det är min tydliga ambition att utveckla ett ändamålsenligt strandskydd som beaktar såväl behovet att skydda strändernas naturvärden på ett långsiktigt hållbart sätt som behovet av utveckling i hela Sverige.

Jag delar Christin Hagbergs syn på strandskyddets betydelse för allmänhet och naturskydd. Jag är dock, som jag nyligen framfört, inte heller i dag beredd att närmare redogöra för hur strandskyddslagstiftningen bör utformas för att den även ska tillgodose behovet av flexibilitet.

Miljöbalkens strandskyddsbestämmelser är omfattande och har stor betydelse för bland annat kommuner, markägare, allmänhet och naturvården. Jag behöver därför ytterligare analysera det tidigare förslaget och de remissynpunkter som lämnats på detta. Närmare information om det fortsatta arbetet med en förnyad strandskyddslagstiftning är planerad.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.