Stöd till trähusindustri

Skriftlig fråga 2023/24:13 av Johanna Haraldsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-09-16
Överlämnad
2023-09-18
Anmäld
2023-09-19
Svarsdatum
2023-09-27
Sista svarsdatum
2023-09-27
Besvarad
2023-09-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I Jönköpings län och i dess omgivning finns en stor andel av Sveriges industriella trähusproduktion. Det är en bransch som sysselsätter många smålänningar och levererar klimatsmarta bostäder till hela landet. Enligt Träcentrum ligger 75 procent av landets träföretag, allt från snickerier, trähustillverkare, möbel- och inredningsföretag till sågverk, inom 15 mils radie från Nässjö.

Den ekonomiska situationen med högre räntor och hög inflation har skapat ett ekonomiskt tufft läge för svenska hushåll, som i sin tur dramatiskt har minskat efterfrågan på småhus. Trähusföretagen har blivit tvungna att göra sig av med personal och enligt branschorganisationen Trä- och möbelföretagen, TMF, har drygt 10 procent av de anställda varslats eller blivit uppsagda. I augusti kom beskedet att ett småländskt trähusföretag gått i konkurs, och risken är stor att fler kommer att gå samma väg om utvecklingen inte vänder. Kompetensbristen gör också att många företag håller hårt i sina anställda trots kraftigt minskad produktion. Man vill inte stå utan den kompetensen när krisen är över. Men detta skapar ytterligare kostnader som man riskerar att inte kunna bära.

Trähusindustrin och dess underleverantörer är viktiga arbetsgivare i Jönköpings län, och den dramatiska nedgången i efterfrågan drabbar därför länet extra hårt.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Andreas Carlson:

 

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att stötta trähusindustrin och Jönköpings län genom den akuta krisen och för att få igång byggandet av småhus?

Svar på skriftlig fråga 2023/24:13 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/03176 Landsbygds- och infr a strukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2023/24:13 av Johanna Haraldsson (S)
Stöd till trähusindustri

Johanna Haraldsson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att stötta trähusindustrin och Jönköpings län genom den akuta krisen och för att få igång byggandet av småhus.

Sverige befinner sig i ett bekymmersamt ekonomiskt läge. Förutsättningarna för bostadsbyggandet har försämrats snabbt under året på grund av stigande byggkostnader, räntor och energipriser samt minskad köpkraft hos hushållen. Att detta drabbar trähusindustrin i Jönköpings län är jag väl medveten om.

En förutsättning för ökat småhusbyggande – och därmed byggandet av småhus i trä – är att det finns lämplig mark planerad. I den budgetproposition som regeringen nyligen har presenterat ingår en stimulans till kommunerna för att öka utbudet av planerad mark för småhus. För att på kort sikt minska risken att byggnadsarbetare lämnar branschen har regeringen också föreslagit en höjning av rotavdraget.

Regeringen har nyligen också gett Boverket i uppdrag att ta fram underlag för ökat småhusbyggande. I Boverkets uppdrag ingår att redovisa var det finns byggbar mark för småhus och bedöma hur lönsamt småhusbyggandet är. Det ingår även att beskriva var det byggs småhus av olika typer, vilka företag som står för byggandet samt i vilken utsträckning kommuner upplåter tomter för småhusbyggande.

Stockholm den 27 september 2023

Andreas Carlson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.