Stöd till tågtrafiken

Skriftlig fråga 2019/20:1175 av Maria Stockhaus (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-04-09
Överlämnad
2020-04-14
Anmäld
2020-04-15
Svarsdatum
2020-04-22
Sista svarsdatum
2020-04-22
Besvarad
2020-04-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Regeringen har beslutat om att införa en temporär allmän trafikplikt för att stärka upp flygtrafiken till norra Sverige. Detta för att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods för samhällsviktiga ändamål.

Goda kommunikationer för samhällsviktiga ändamål är viktigt i tider av kris. Ett annat viktigt kommunikationsmedel är den långväga tågtrafiken. MTR, SJ och andra bolag ställs just nu inför samma problematik som flyget, att antalet resenärer kraftigt har sjunkit, och i dagsläget vet vi inte hur länge till det kommer att hålla i sig.

Framför allt mindre bolag som kör långväga sträckor kommer att få det väldigt tufft att klara den här krisen om de inte får något stöd. Om en tågoperatör drar sig ur Sverige på grund av för låg lönsamhet kan det också resultera i att den inte kommer tillbaka när väl krisen är över. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att stödja tågbranschen och framför allt för att upprätthålla långväga resor med tåg?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1175 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)I2020/

01096/TM

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1175 av Maria Stockhaus (M)
Stöd till Tågtrafiken

Maria Stockhaus har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att stödja tågbranschen och framförallt för att upprätthålla långväga resor med tåg.

Coronavirusets spridning är först och främst en fara för människors liv och hälsa men det har också lett till ett mycket allvarligt läge i ekonomin. Spridningen har lett till ett minskat resande och ett kraftigt efterfrågebortfall inom flera sektorer i samhället, inte minst den kommersiella persontrafiken på järnväg. Trafikverket bedömer att bortfallet uppgår till ca 50–60 procent.

Regeringen arbetar intensivt med att stödja företag och löntagare som nu drabbas. Åtgärder har bl.a. vidtagits för att på olika sätt ge företagen lättnader under krisen och därmed bättre förutsättningar att överleva den. De omfattar i dagsläget tillfälligt sänkta socialavgifter, tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader, utökad avsättning till periodiseringsfond, anstånd med skatteinbetalningar, statens övertagande av visst sjuklöneansvar och möjlighet för arbetsgivare att korttidspermittera för att minska lönekostnader. Därtill har regeringen vidtagit ett antal åtgärder för att göra det enklare för företagen att låna. Den 2 april föreslog regeringen dessutom i en tilläggsbudget att kommuner och regioner får ett tillskott på ytterligare totalt 15 miljarder kronor i generella statsbidrag i år för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner, däribland kollektivtrafik. Alla dessa åtgärder är exempel på generella insatser som är viktiga för företagens möjligheter att verka och överleva under den tid Coronaviruset sprids i det svenska samhället, inte minst för de järnvägsföretag som bedriver persontågtrafik.

Efterfrågan på tågresor minskar nu tillfälligt som en konsekvens av spridningen av Coronaviruset, men ett minimiutbud av samhällsviktiga tågtransporter måste säkerställas liksom att transportkapaciteten kommer tillbaka snabbt när pandemin är över. Regeringens kommer fortsatt arbeta aktivt för att stödja och utveckla järnvägstrafiken.

Stockholm den 21 april 2020

Tomas Eneroth

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.