Stöd till organisationer och föreningar

Skriftlig fråga 2015/16:1118 av Roza Güclü Hedin (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-14
Överlämnad
2016-04-15
Anmäld
2016-04-19
Svarsdatum
2016-04-27
Sista svarsdatum
2016-04-27
Besvarad
2016-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Förra veckan hölls en demonstration där Turkiska riksförbundets vice ordförande enligt uppgifter i medier talade. I talet har denne kollektiviserat armenier, nedvärderat dem som grupp och uppmanat till att döda – om översättningen av talet gjorts korrekt. För mig är det ren hets. Turkiska riksförbundet är en stor organisation med ca 12 000 medlemmar i hela landet. Turkiska riksförbundet erhåller stöd för sin verksamhet, liksom många andra organisationer och föreningar. Under de senaste åren har förbundet fått över 500 000 per år.  Det är medel som har varit till för att stärka civilsamhället och gynna det demokratiska samtalet, något som torde vara av högsta prioritet med tanke på de spänningar som jag upplever finns mellan olika minoritetsgrupper i Turkiet men också i Sverige.

Vi lever i en demokrati där människovärdet är grunden. Vi har en lag som förbjuder hets mot folkgrupp. Jag anser att det är djupt problematiskt att skattemedel går till organisationer vars företrädare representerar en hemsk människosyn som inte hör hemma i ett modernt, öppet och demokratiskt samhälle.

 

På vilket sätt avser kultur- och demokratiministern att säkerställa att skattemedel inte går till organisationer och föreningar som är rent rasistiska och som står i motsats till tanken på en demokrati som vilar på respekten för mänskliga rättigheter?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1118 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku 2016/00952/D

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1118 av Roza Güclü Hedin (S) Stöd till organisationer och föreningar

Roza Güclü Hedin har frågat mig på vilket sätt jag avser säkerställa att skattemedel inte går till organisationer och föreningar som är rent rasistiska och som står i motsats till tanken på en demokrati som vilar på respekten för mänskliga rättigheter.

Regeringen tar avstånd från de skrämmande och vedervärdiga uttalandena från dåvarande vice ordföranden i Turkiska Riksförbundet i samband med en manifestation på Sergels Torg den 9 april.

Uttalanden likt dessa hör inte hemma i vårt demokratiska samhälle. Det finns ett antal strukturella villkor som gäller för statliga bidrag till organisationer inom det civila samhället. Statsbidrag ska inte ges till organisationer som bedriver verksamhet som strider mot demokratins idéer och mot principerna om alla människors lika värde och rättigheter.

Regeringen har i en överenskommelse med Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna kring åtgärder mot terrorism lyft fram att inga offentliga medel ska gå till våldsbejakande budskap. För att få statsbidrag måste en organisation leva upp till grundläggande demokratiska värderingar. Skulle organisationer förespråka våldsbejakande budskap ska de inte få något stöd och det gäller i synnerhet budskap som förespråkar terrorism.

Det är under vissa förutsättningar möjligt att kräva tillbaka beviljade statsbidrag. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som har fördelat stöd till Turkiska riksförbundet, har inlett en utredning av riksförbundets bidrag.

Det är dock viktigt att poängtera att myndighetens beslut om vilka organisationer som har beviljas statsbidrag är myndighetsutövning. Myndigheten fattar sina beslut självständigt. Det innebär att varken regeringen eller jag som minister kan eller får påverka enskilda beslut.

Jag vill i detta sammanhang understryka att majoriteten av det civila samhällets organisationer gör mycket viktiga insatser för att stärka och värna demokratin och alla människors lika värde och rättigheter. Grunden för att det civila samhället ska kunna spela en aktiv roll i demokratin – både i en röstbärande funktion och i dialog med staten – är att det finns förutsättningar för organisationerna att bedriva verksamhet. Sammanlagt fördelas årligen ca 12 miljarder kronor till det civila samhällets organisationer. Under 2016 är totalt 29 miljoner kronor avsatta till statsbidrag för verksamheter som syftar till att förebygga rasism och våldsbejakande extremism.

Stockholm den 27 april 2016

Alice Bah Kuhnke

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.