Till innehåll på sidan

Statsbidrag till Sörmlands kommuner och region Sörmland

Skriftlig fråga 2022/23:723 av Fredrik Olovsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-29
Överlämnad
2023-05-30
Anmäld
2023-05-31
Svarsdatum
2023-06-07
Sista svarsdatum
2023-06-07
Besvarad
2023-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Sveriges regioner och kommuner larmar om sin ekonomiska situation. Finansministern felbedömning och felprioritering i budgeten för 2023 och de obefintliga beskeden inför 2024 riskerar att driva fram en bred välfärdskris. Region Sörmland och de sörmländska kommunerna utgör inget undantag utan befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge som riskerar att få allvarliga konsekvenser för välfärden. 

I Ekonomirapporten från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, beskrivs en mycket snabb och negativ utveckling för kommunsektorn. Bristen på statlig hjälp och oförmågan från regeringen att ge besked om framtiden driver nu kommuner och regioner att vidta olika åtgärder för att minska underskotten. På flera håll är underskotten dock så stora att de trots stora nedskärningar eller skattehöjningar inte är möjliga att hantera på kort sikt utan spiller över på framtidens möjligheter att bedriva välfärd.

Kritiken mot regeringens och Sverigedemokraternas politik är hård från sektorn och inte minst uppmanas finansministern – även av moderata företrädare – att göra mer och bättre.

Mot bakgrund av detta är min fråga till finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Kommer ministern att ge kommunerna besked om kraftig ökade statsbidrag innan sommaren, för att därigenom kunna undvika nedskärningar och försämringar i välfärden?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:723 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fi2023/01803 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:723 av Fredrik Olovsson (S)
Statsbidrag till Sörmlands kommuner och region Sörmland

Fredrik Olovsson har frågat finansministern om ministern kommer att ge kommunerna besked om kraftigt ökade statsbidrag innan sommaren, för att därigenom kunna undvika nedskärningar och försämringar i välfärden. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Sveriges ekonomi befinner sig i ett osäkert och ansträngt läge med den högsta inflationen på över 30 år. Hushållens, företagens och kommunsektorns ekonomi pressas hårt. I en normal lågkonjunktur när inflationen sjunker hade en naturlig stabiliseringspolitisk åtgärd för regeringen varit en expansiv finanspolitik för att öka efterfrågan i ekonomin. Nu har vi ett helt annat läge med en vikande konjunktur och en hög inflation. Det är viktigt att inte föra en politik som riskerar att öka inflationen och försvåra för kommunsektorn och andra delar av samhället.

Ordning och reda i de offentliga finanserna är en prioriterad uppgift för regeringen. Inriktningen på budgeten för 2023 var svagt åtstramande. Ungefär en tredjedel av reformutrymmet satsades på kommunsektorn, bland annat genom en permanent höjning av det generella statsbidraget med 6 miljarder kronor fr.o.m. 2023.

Regeringen är medveten om att kommuner och regioner, trots de medel som tillförts, har en ekonomiskt utmanande period och att många nu kämpar med att få ihop sina budgetar. Regeringen följer utvecklingen i kommuner och regioner noga och kommer, som brukligt, att återkomma i budgetpropositionen i höst med en bedömning av behovet av förstärkningar av resurserna till kommunsektorn för 2024 och framåt.

Stockholm den 7 juni 2023

Erik Slottner

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.