Till innehåll på sidan

Statliga mediers avslöjande av enskilda medborgare

Skriftlig fråga 2016/17:1192 av Lars Beckman (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2017-04-04
Överlämnad
2017-04-04
Anmäld
2017-04-05
Svarsdatum
2017-04-12
Sista svarsdatum
2017-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Sverige har ett mycket starkt skydd för att anställda i den offentliga sektorn ska kunna slå larm om brister i verksamheten. Det är förbjudet för chefer och politiker att efterfråga journalisters källor men vad händer när medier avslöjar anställda som slår larm om brister?

Har lagstiftningen hunnit med den nya tidens medielandskap och arbetssätt?

Försvarsdebatten drevs under många år av en anonym bloggare som bidrog till att förståelsen för Försvarsmakten och Sveriges försvarsförmåga kom till allmänhetens kännedom. Av inläggen att döma förstod man att det var en person som hade en genuin kunskap i ämnet. När bloggarens identitet avslöjades förklarade han att anonymiteten var en avgörande faktor för att han skulle ha kunnat blogga som han gjorde.

En undersköterska har nu startat en Facebookgrupp där han lyfter de brister som han ser på sin arbetsplats i synnerhet och inom vården i allmänhet. Han har länkat till nyheter hos Sveriges Television, Sveriges Radio, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet där missförhållanden lyfts fram. Hans vilja har varit att göra det anonymt för att undvika repressalier från sin nuvarande eller andra arbetsgivare. Fredagen den 31 mars 2017 avslöjade statliga SVT Nyheter vem den anonyma undersköterskan är; detta görs i ett nyhetsinslag som är mycket negativt vinklat. Tanken att statliga medier avslöjar enskilda medborgare som lyfter fram missförhållanden för tanken till samhällssystem i helt andra delar av världen.

Självklart kan varken jag eller ministern ha synpunkter på vilka nyheter de statliga medierna dagligen förmedlar, men frågan är om lagstiftningen behöver förändras för att även skydda svenska medborgare mot de statliga medierna? Om en politiker i samma lagstiftning hade gjort motsvarande granskning så hade många reagerat.

En tidigare regeringsmedlem ville förbjuda anonyma bloggar i Sverige men backade när hon insåg det orimliga i den tanken. Svenska folket måste anonymt få ha möjlighet att uttrycka sina åsikter och uppfattningar utan risk för repressalier.

Frågan är om ministern anser att det är ett problem att undersköterskor eller andra medarbetare i den offentliga sektorn inte kan blogga anonymt eller vara verksamma i sociala medier utan att riskera att bli uthängda av statliga medier, och jag vill därför fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Är ministern beredd att ta något lagstiftningsinitiativ eller vidta någon annan åtgärd med anledning av det anförda?

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1192 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2017/01038/MF

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1192 av Lars Beckman (M) Statliga mediers avslöjande av enskilda medborgare

Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att vidta något lagstiftningsinitiativ eller vidta någon annan åtgärd i syfte att skydda svenska medborgare mot de statliga medierna.

Radio och tv i allmänhetens tjänst bedrivs självständigt såväl i förhållande till staten som till andra ekonomiska och politiska maktsfärer i samhället. Public service-företagen Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT) och Sveriges Utbildningsradio (UR) är självständiga aktiebolag. Deras verksamhet styrs på en övergripande nivå genom fleråriga sändningstillstånd och årliga anslagsvillkor som beslutas av regeringen enligt de ramar och den inriktning som riksdagen fastställt.

I SVT:s uppdrag enligt sändningstillståndet ingår bland annat nyhetsförmedling och samhällsbevakning utifrån olika perspektiv och utgångspunkter. Sändningstillståndet uppställer också vissa villkor utifrån ett medieetiskt perspektiv, t.ex. villkor om att den enskildes privatliv ska respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt intresse kräver annat.

Uppgiften att i efterhand bedöma om SVT har uppfyllt sitt uppdrag ligger hos granskningsnämnden för radio och tv vid Myndigheten för press, radio och tv. Public service oberoende är av avgörande betydelse för att de ska ha allmänhetens förtroende. Jag varken kan eller bör därför kommentera deras publicistiska beslut.

De nuvarande sändningstillstånden för SVT, SR och UR gäller 2014–2019. Hur radio och tv i allmänhetens tjänst ska regleras i framtiden kommer att bli en central fråga för den parlamentariska public service-kommittén. Kommittén, som tillsattes i februari 2017, har inledningsvis i uppdrag att utreda finansieringen av public service. Regeringen har aviserat att kommittén kommer att få ett tilläggsdirektiv med uppdrag att utreda de framtida villkoren för och regleringen av public service i det moderna medielandskapet.

Stockholm den 12 april 2017

Alice Bah Kuhnke

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.