Till innehåll på sidan

Statliga bolags miljö- och klimatrapportering

Skriftlig fråga 2015/16:863 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-24
Överlämnad
2016-02-25
Anmäld
2016-02-26
Svarsdatum
2016-03-02
Sista svarsdatum
2016-03-02
Besvarad
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Alliansregeringen arbetade systematiskt och målmedvetet med att förbättra styrningen av de statliga bolagen. En del av detta arbete handlade om att förbättra rapporteringen inom hållbarhetsfrågor, bland annat miljö- och klimatfrågor men också exempelvis antikorruption och mänskliga rättigheter. Rapporteringen förbättrades successivt fram till för ett par år sedan.

Under de senaste två åren har dock rapporteringen på miljö- och klimatområdet minskat. En del av förklaringen är sannolikt att en ny rapporteringsstandard gör det möjligt för bolagen att prioritera vilka hållbarhetsområden man vill fokusera på. En del bolag väljer då andra frågor, såsom säkerhetsfrågor eller antikorruption.

Det kan säkert finnas goda skäl för detta i de enskilda fallen. Samtidigt borde det, ur ett ägarperspektiv, vara relevant att kunna se vilken miljö- och klimatpåverkan samtliga våra gemensamt ägda bolag har och hur denna förändras över tid.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

 

Anser ministern att hållbarhetsrapporteringen från de statliga bolagen fungerar på ett tillfredsställande sätt i dag, eller avser ministern och regeringen att vidta åtgärder – och i så fall vilka – för att förändra den?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:863 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2016/01673/BÄ

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:863 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Statliga bolags miljö- och klimatrapportering

Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat klimat- och miljöministern om hon anser att hållbarhetsrapporteringen från de statliga bolagen fungerar på ett tillfredsställande sätt i dag, eller om hon och regeringen avser att vidta åtgärder – och i så fall vilka – för att förändra den. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Regeringen har en hög ambitionsnivå när det gäller hållbart företagande och klimat är en viktig och självklar del av politiken för hållbart företagande. Bolagen med statligt ägande har sedan 2007 krav på att hållbarhetsredovisa enlig GRI. Att klimatredovisningen minskar från 2013 beror på övergång till GRI G4 där några bolag i dialog med sina intressenter kommit fram till att klimatdata inte är väsentligt att redovisa.

Under 2015 har staten i statens ägarpolicy förtydligat förväntan på klimatområdet ytterligare. Regeringen genomförde även en klimatanalys av den statliga bolagsportföljen med syfte att erhålla kunskap för en ännu tydligare och effektivare ägarstyrning inom klimatområdet. Analysen visar att transparensen är god men att det fortfarande finns förbättringspotential.

I ett brev till alla ordföranden har jag uppmanat till fortsatt hög transparens och långsiktighet i klimatarbetet. I ägardialogen har några av portföljens största utsläppare rekommenderats att ytterligare stärka transparensen genom att exempelvis rapportera klimatdata till den

oberoende organisationen CDP eller liknande. Regeringen följer under året upp brevet och resultatet av analysen i ägardialogen med bolagen.

Stockholm den 1 mars 2016

Mikael Damberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.