Stärkta rättigheter för trafikresenärer

Skriftlig fråga 2015/16:803 av Jessika Roswall (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-15
Överlämnad
2016-02-15
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Det är nödvändigt att resenärer vet vilka regler och rättigheter man har eftersom det kollektiva resandet spelar en alltmer viktig funktion i människors liv.

Regeringen har i proposition 2015/16:13 föreslagit en lag om resenärers rättigheter i den lokala och regionala kollektivtrafiken, som ska stärka resenärernas rättigheter. Den behandlades och beslutades av riksdagen i december, CU:s betänkande 2015/16:CU9.

Enligt den nya lagen görs inga undantag för ansvar för transportören vid force majeur, och frågan om regressrätt för transportörer är därför av stor vikt. I propositionen uteslöt dock regeringen frågan om regressansvar med hänvisning till att frågan bereds inom Regeringskansliet.

Men anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

När avser statsrådet och regeringen att återkomma i frågan om regressrätt för transportörer som är skyldiga att utge ersättning enligt den nya lagen när en försening i den spårbundna trafiken egentligen orsakats av infrastrukturförvaltaren?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:803 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/01515/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:803 av Jessika Roswall (M) Stärkta rättigheter för trafikresenärer

Jessika Roswall har frågat statsrådet Anna Johansson när regeringen avser att återkomma i frågan om regressrätt för transportörer som är skyldiga att utge ersättning enligt den nya lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter när en försening i den spårbundna trafiken egentligen orsakats av infrastrukturförvaltaren.

Frågan om en lagreglerad regressrätt för järnvägsföretag hanteras av Justitiedepartementet. Frågan har därför överlämnats till mig.

Järnvägstrafikutredningen har, utöver en reformerad civilrättslig lagstiftning för järnvägstransporter, föreslagit en regressrätt för järnvägsföretag (SOU 2015:9). Enligt förslaget ska ett järnvägsföretag kunna få vissa förseningskostnader ersatta av infrastrukturförvaltaren, om kostnaderna har orsakats av infrastrukturen, t.ex. spår eller ledningar.

Utredningens förslag har remitterats och beredning pågår inom Regeringskansliet. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i frågan så snart som det är möjligt.

Stockholm den 24 februari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.