stammen av vildsvin

Skriftlig fråga 2002/03:323 av Wegendal, Lars (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2002-12-16
Anmäld
2002-12-16
Besvarad
2002-12-30
Svar anmält
2003-01-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 16 december

Fråga 2002/03:323

av Lars Wegendal (s) till miljöminister Lena Sommestad om stammen av vildsvin

Antalet vildsvin har ökat mycket kraftigt i Sverige, inte minst i mitt eget hemlän Kronoberg. En fortsatt kraftig ökning väntas ske. Vildsvinet är sedan länge ett naturligt inslag i vår fauna och därför är det glädjande att det åter etablerar sig och att vi får en livskraftig stam. Men det är nu uppenbart att den börjar bli för stor. Bland andra lantbrukare åsamkas stora skador av djurens framfart. De är också en trafikfara. Det är ofrånkomligt att vi, naturligtvis inom vida ramar, måste diskutera hur stora viltstammar vi ska ha och de konflikter som kan uppstå med exempelvis jordbruket eller skogsägare. Vi gör det när det gäller bland annat varg och björn. Vi har lagt fast en politik som innebär att det behövs riktlinjer för hur stor rovdjursstammen ska vara mot bakgrund av de problem rovdjuren anses orsaka för människan. Då borde rimligtvis samma resonemang gälla vildsvin när vi nu kan konstatera att stammen ökar kraftigt. Eller ska vi låta naturen själv reglera antalet?

Jag vill fråga miljöministern vilka åtgärder hon är beredd att vidta med anledning av den kraftigt ökande stammen av vildsvin.

Svar på skriftlig fråga 2002/03:323 besvarad av

den 23 december

Svar på fråga 2002/03:323 om stammen av vildsvin

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist

Lars Wegendal har frågat miljöministern vilka åtgärder hon är beredd att vidta med anledning av den kraftigt ökande stammen av vildsvin. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Efter förslag av regeringen i proposition 1986/87:58 om jaktlag, m.m. beslöt riksdagen år 1987 att vildsvin ska få finnas frilevande i landet i begränsad omfattning. Det förutsattes att jakträttshavarna genom en lång allmän jakttid bedriver en jakt av sådan omfattning att allvarligare skador kan undvikas.

I enlighet med riksdagens intentioner har regeringen beslutat om en lång allmän jakttid på vildsvin i hela landet. Vildsvin, utom sugga som åtföljs av årsungar, får jagas under tiden den 16 april@den 15 februari medan årsunge av vildsvin får jagas hela året.

Det är enligt jaktlagen markägaren och jakträttshavaren som har ansvaret för viltvården. Detta innebär bland annat att viltet ska vårdas i syfte att främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna. Mot bakgrund av markägarnas och jakträttshavarnas ansvar för utvecklingen av vildsvinsstammarna och den långa allmänna jakttiden på vildsvin är jag övertygad om att markägarna, jägarna och deras organisationer tar ett sådant ansvar för vildsvinsstammarnas utveckling i olika delar av landet att några ytterligare åtgärder inte behöver vidtas.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.