SRHR-perspektiv

Skriftlig fråga 2015/16:717 av Sofia Arkelsten (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-02-01
Överlämnad
2016-02-02
Anmäld
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-10
Svarsdatum
2016-02-22
Besvarad
2016-02-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Utrikesutskottet har efterlyst SRHR-perspektiv på regeringens politik. Under den föredragning om SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, som utrikesutskottet fick från statssekreterare Ulrika Modéer den 26 januari saknades tyvärr betoningen på rättighetsperspektivet. Regeringen har tidigare kritiserats för ointresse i frågan om SRHR. Det är uppenbart att den nuvarande regeringen ser sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som en fråga som mest handlar om hälsa eller jämställdhet. Rättigheterna är avgörande för framgången i arbetet. Det handlar också om att principerna om människors rättigheter och den grundläggande rätten att besluta om sin egen kropp avspeglas i rättssystemet – bland annat att aborter är säkra och lagliga, att barnäktenskap inte är tillåtna, att våldtäkt är ett brott där förövaren lagförs och bestraffas och att både polisen och rättssystemet hanterar frågorna på ett bra sätt.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet på vilket sätt statsrådet och regeringen kan tänka sig att utöka sitt arbete med SRHR inom biståndet till att också röra hållbarhetsmål nr 16 om fred, rättvisa och starka institutioner.

Svar på skriftlig fråga 2015/16:717 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet

Statsrådet Lövin

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:717 av Sofia Arkelsten (M) SRHR-perspektiv

Sofia Arkelsten har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen kan tänka oss att utöka vårt arbete med SRHR inom biståndet till att också röra hållbarhetsmål nr 16 om fred, rättvisa och starka institutioner.

Jag vill först understryka att SRHR är en högt prioriterad fråga för regeringen. I regleringsbrevet till Sida för 2016 uppdrar regeringen Sida att särskilt värna insatser som syftar till att stärka SRHR. Regeringen värnar särskilt rättighetsaspekter av SRHR. Genom att definiera och lyfta SRHR som en central del av den feministiska utrikespolitiken har regeringen stärkt emfasen vid såväl jämställdhets- som rättighetsaspekter av SRHR-frågorna, utöver SRHR:s betydelse för global hälsa. SRHR-agendan har genom den feministiska utrikespolitiken också breddats till att gälla alla politikområden.

I utrikesdepartementets handlingsplan för den feministiska utrikes-politiken är ett av fokusområdena för 2016 att stärka flickors och unga människors sexuella och reproduktiva rättigheter. Sverige driver också särskilt de så kallade ”motvindsfrågorna”, dvs. alla människors rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet, ungdomars rätt och tillgång till sexualundervisning och preventivmedel, kvinnor och flickors rätt och tillgång till säker och laglig abort, samt motverkande av barn- och tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning.

Sverige är, i samarbete med likasinnade länder och det civila samhället, aktivt pådrivande för dessa frågor inom ramen för multilaterala förhand-lingar inom FN, EU och i bilaterala dialoger. Sverige driver också dessa frågor inom ramen för vårt multilaterala och bilaterala utvecklings-samarbete. Exempel på regeringens engagemang i dessa frågor är att vi i budgetpropositionen för 2016 bland annat särskilt värnar kärnstöden till UNFPA, UN Women och UNICEF, vilka är de organisationer inom FN systemet som har som huvudsakligt mandat att arbeta för SRHR, respektive för kvinnors- och barns mänskliga rättigheter. Sverige är via Sida också en stor givare till organisationen Ipas som i över 40 år arbetat med att främja kvinnor och flickors rätt till säkra och lagliga aborter i världen. Utöver Ipas stödjer Sida flera andra organisationer som är viktiga för att främja kvinnor och flickors sexuella och reproduktiva rättigheter.

Under våren kommer regeringen ytterligare att höja sin SRHR-profil med bäring på hållbarhetsmål nr 16 om fred, rättvisa och starka institutioner. Sverige tog i januari 2016 över ordförandeskapet i Call to Action on Protection from Gender-based Violence in Emergencies som syftar till att mobilisera stater, humanitära organisationer och andra aktörer att vidta åtgärder för att signifikant förbättra hur könsbaserat våld hanteras vid humanitära kriser. Sverige kommer också aktivt att driva frågan om jämställdhet och kvinnor och flickors rätt till SRHR inför och under det humanitära toppmötet i Istanbul i maj 2016. Under våren fastställs även Sveriges nya handlingsplan för genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Inom ramen för detta arbete inkluderas också SRHR.

Jag kan försäkra Sofia Arkelsten att regeringen tar SRHR-frågorna på största allvar. Makten över den egna kroppen är grunden för ett liv i fred och frihet.

Stockholm den 22 februari 2016

Isabella Lövin

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.