Spelande som riksdagsbundet kulturmål

Skriftlig fråga 2022/23:621 av Rickard Nordin (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-03
Överlämnad
2023-05-03
Anmäld
2023-05-04
Svarsdatum
2023-05-10
Sista svarsdatum
2023-05-10
Besvarad
2023-05-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

Jag ställde nyligen en fråga till kulturministern om hennes och regeringens syn på spelande, efter ett uttalande i NWT där kulturministern uttalat att spelande är kultur. I svaret kan vi läsa att ministern hänvisar till de riksdagsbundna målen för kulturen. Ministern anför följande:

Det finns idag inte något fastställt statligt kulturbegrepp. Det som styr den statliga kulturpolitiken är de av riksdagen beslutade nationella kulturpolitiska målen, som bland annat slår fast att alla ska möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Det är korrekt att kulturbegreppet inte är fastslaget i detalj och att det är målen som styr. Det är dock bara halva sanningen.

På regeringens egen hemsida kan vi nämligen läsa följande:

På kulturområdet finns det även riksdagsbundna mål inom:

  • De statliga insatserna till stöd för den kommunala kulturskolan
  • Litteratur och läsfrämjande
  • Nationell språkpolitik
  • Arkitektur, form och design
  • Arkiv
  • Kulturmiljö
  • Film

Det är regeringens uppgift att lägga fram förslag, exempelvis kulturpolitiska målsättningar, till riksdagen. Det är uppenbarligen så att regeringen därför har pekat ut vissa områden specifikt som ryms inom kulturbegreppet. Om nu ministern står upp för att spelande är kultur måste ju regeringen också se till att det ryms inom de mål som sätts upp.

Min fråga till kulturminister Parisa Liljestrand är därför:

 

Kommer ministern och regeringen att agera för att addera spelandet till de riksdagsbundna målen?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:621 besvarad av Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

Ku2023/00608 Kulturdepartementet Kulturministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:621 av Rickard Nordin (C) Spelande som riksdagsbundet kulturmål

Rickard Nordin har frågat mig om jag och regeringen kommer att agera för att addera spelandet till de riksdagsbundna målen.

Som jag tidigare poängterat i ett skriftligt svar till frågeställaren på fråga 2022/23:579 Spelande som kulturutövning utgör spel ett betydelsefullt kulturellt uttryck, inte bara för barn och unga utan för många olika åldersgrupper. Arbete med spelutveckling innefattar många kreativa processer som design, formgivning, berättande och musik, och sysselsätter ett betydande antal människor i vårt land.

Den svenska spelsektorn är också ett positivt exempel på en kulturyttring som står på egna ben och som lyckas förena kommersiell framgång med konstnärlig höjd. Spelföretagen utgör en stor och viktig kreativ bransch.

Som jag tidigare framfört finns det all anledning att titta vidare på spelandets roll i det svenska kulturlivet, och även att diskutera hur spelområdet kan främjas på bästa sätt. Med detta sagt ser jag i dagsläget inget behov av att föreslå särskilda mål för spelande. Spelande, liksom andra kulturyttringar, omfattas redan av de nationella kulturpolitiska målen.

Stockholm den 10 maj 2023

Parisa Liljestrand

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.