Socialt utsatta barns tandhälsa

Skriftlig fråga 2015/16:1011 av Amir Adan (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-03-21
Överlämnad
2016-03-22
Anmäld
2016-03-23
Sista svarsdatum
2016-03-30
Svarsdatum
2016-03-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Tandhälsa kan vara ett effektivt mått när det kommer till att avgöra det allmänna hälsotillståndet, om inte annat då det ofta återspeglar levnadsvanor oavsett om de är positiva eller negativa. Genom att tidigt ta tag i negativa levnadsvanor som upptäcks via tandhälsan ökar vi chanserna att få en välmående befolkning. En dålig tandhälsa i ung ålder kan nämligen bidra till många olika problem i vuxen ålder såsom hjärt-kärlsjukdomar och kroniska sjukdomar.

Därför är det av stor vikt att uppmärksamma det som Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm lagt fram i sin rapport Skillnadernas Stockholm, nämligen att tandhälsan varierar kraftigt hos barn i de olika stadsdelarna och är särskilt dålig i socialt utsatta områden. Skillnaderna är stora. Antalet barn som har karies vid tre års ålder är så stor som 13 procent i stadsdelen Rinkeby-Kista jämfört med Kungsholmen där motsvarande andel är under 1 procent. Redan socialt utsatta barn riskerar alltså att få det än svårare, med svagare hälsa i vuxen ålder.

Med hänsyn till ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vad avser statsrådet att göra för att förbättra tandhälsan bland barn i socioekonomiskt svaga områden?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1011 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/02182/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1011 av Amir Adan (M) Socialt utsatta barns tandhälsa

Amir Adan har frågat mig vad jag avser att göra för att förbättra tandhälsan bland barn i socioekonomiskt svaga områden.

Inledningsvis vill jag säga att jag verkligen välkomnar Amir Adans engagemang i frågan om de socioekonomiskt relaterade skillnaderna i hälsa som vi tyvärr ser i Sverige idag. Regeringen har satt målet att Sverige ska sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation och den ojämlika tandhälsan är en av de utmaningar vi står inför för att nå målet. Det är mot den bakgrunden som vi har tillsatt en kommission för jämlik hälsa, som ska lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Kommissionens huvudsakliga fokus ska vara hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället.

Vidare vill jag understryka att Socialstyrelsen har en viktig normerande roll när det gäller tandvård. Myndigheten har också en viktig roll när det gäller att beskriva utvecklingen av socialt utsatta barns tandhälsa. Socialstyrelsens mål är att tandvården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid. Detta utgör goda redskap för regeringen i arbetet med att göra tandhälsan för barn mer jämlik.

Före årsskiftet mottog jag ett betänkande av utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöd. Sammanfattningsvis bedömer utredningen att tandvårdsreformen 2008 var en bra reform. Utredningen ser dock behov av en bättre styrning och prioritering av det statliga tandvårdsstödet utifrån ett behovsperspektiv. Utredningen ser också behov av bättre kontroll, uppföljning och analys. Det pågår för närvarande ett beredningsarbete i dessa frågor.

Stockholm den 31 mars

Gabriel Wikström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.