Till innehåll på sidan

Sms-lån som finansieringskälla till terrorresor

Skriftlig fråga 2015/16:587 av Elisabeth Svantesson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-01-11
Överlämnad
2016-01-12
Anmäld
2016-01-13
Sista svarsdatum
2016-01-20
Svarsdatum
2016-01-22
Besvarad
2016-01-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Säkerhetspolisen rapporterade under 2015 att finansiering av resor i terrorsyfte sker med bland annat sms-lån, billeasing och momsbedrägerier. I samband med detta efterfrågade Säkerhetspolisen ökade insatser från långivarna.

Den 1 augusti 2015 skärptes penningtvättslagstiftningen. Därmed ställs nu krav på att långivare ska göra egna bedömningar när det gäller risken för att deras verksamheter utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Enligt de signaler jag fått från Säkerhetspolisen, på nationell såväl som på regional nivå, är dock terrorfinansiering via lån, leasing och momsbedrägerier ett fortsatt problem.

Det är inte rimligt att en person som bor i Vivalla, eller i andra områden i Sverige, och som står i begrepp att resa till Syrien eller Irak för att ansluta sig till den så kallade Islamiska staten ska kunna göra det med pengar från till exempel ett enkelt sms-lån. Att myndigheterna ska arbeta aktivt mot terrorismfinansiering är självklart. Men de företag som i vissa fall möjliggör dessa resor genom exempelvis sms-lån måste också vidta åtgärder, till exempel i form av att bättre granska kunders uppgifter och i större utsträckning ifrågasätta vissa transaktioner.

Statsråden Per Bolund och Anders Ygeman uppgav sommaren 2015 att de planerade ett möte med långivarna för att diskutera det beskrivna problemet. Vad som framkommit vid mötet, och vad resultaten av detta möte blev, är dock oklart. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

På vilket sätt har statsrådet och regeringen vidtagit åtgärder för att långivarna effektivt ska bidra till att i ett tidigt skede förhindra terrorismfinansiering?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:587 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2016/00068/B

Finansdepartementet

Finansmarknads- och konsumentministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:587 av Elisabeth Svantesson (M) Sms-lån som finansieringskälla till terrorresor

Elisabeth Svantesson har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen vidtagit åtgärder för att långivarna (av s.k. SMS-lån) effektivt ska bidra till att i ett tidigt skede förhindra finansering av terrorism.

Det möte med långivare av SMS-lån som planerades under sommaren 2015 ägde rum den 30 september 2015. Vid detta möte deltog förutom företrädare för snabblåneföretagen och dess intresseorganisation också kreditupplysningsföretag och banker samt de myndigheter som berörs av frågan. Att mötet skedde i en vidare krets än vad som först kommunicerades grundades på bedömningen att långivarna inte på egen hand kan väntas lösa problematiken.

Diskussionerna på nämnda möte belyste att ökad tillgång till information är avgörande för att branschaktörernas arbete med kundkännedom ska kunna förbättras vid kreditgivning. En aspekt på det är möjligheterna till ett utökat informationsutbyte mellan kreditgivare, kreditupplysningsföretag och banker, vilket kan öka möjligheterna att upptäcka beteenden som kan utgöra led i finansiering av terrorism. En annan iakttagelse var att snabblåneföretag, men också andra finansiella aktörer, efterfrågar mer information om vad som kännetecknar en transaktion som avser finansering av terrorism, vilket också det kan underlätta det svåra arbetet att skilja ut det fåtal transaktioner som avser finansering av terrorism från de tusentals legitima transaktioner som sker varje dag. Eftersom denna kunskap framför allt finns hos de rättsvårdande myndigheterna välkomnar regeringen att Polismyndigheten och Säkerhetspolisen redan har ökat sina utåtriktade och kunskapsspridande aktiviteter gentemot de berörda verksamhetsutövarna.

Redan innan problematiken uppmärksammades i media hade Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) fått i uppdrag att kartlägga hur finansering av terrorism sker i Sverige och vilka kännetecken som sådana upplägg har. Detta uppdrag avrapporterades den 18 december 2015 och rapporten kan bl.a. ligga till grund för att framöver öka kreditgivares möjlighet att identifiera transaktioner som avser finansering av terrorism.

Vid mötet den 30 september 2015 och i andra sammanhang har framförts vissa författningsändringar i syfte att öka kreditgivarnas möjligheter att få kännedom om relevanta omständigheter om den som ansöker om kredit. Dessa synpunkter kommer naturligtvis att beaktas även i det fortsatta arbetet.

Stockholm den 22 januari 2016

Per Bolund

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.