Till innehåll på sidan

Slutsatserna från EU-konferensen om arbetsmiljö

Skriftlig fråga 2022/23:731 av Johanna Haraldsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-30
Överlämnad
2023-05-31
Anmäld
2023-06-01
Svarsdatum
2023-06-07
Sista svarsdatum
2023-06-07
Besvarad
2023-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Den 15–16 maj 2023 genomfördes en EU-konferens om arbetsmiljö i Stockholm, som en del i det svenska ordförandeskapet i EU.

Detta var första gången som ett liknande möte genomfördes, och deltagare från flertalet medlemsstater och kandidatländer fanns på plats, som representerade politiken, myndigheter och arbetsmarknadens parter. Syftet med konferensen var att utvärdera och följa upp arbetet i medlemsländerna med EU:s arbetsmiljöstrategi och nollvision mot dödsolyckor.

I slutsatserna från konferensen uppmärksammas ett antal utmaningar samt behovet av ett mer intensifierat arbete med EU:s arbetsmiljöstrategi.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:


Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta utifrån konferensens slutsatser?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:731 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)


Svar på fråga 2022/23:731 av Johanna Haraldsson (S)
Slutsatser från EU-konferens om arbetsmiljö

Johanna Haraldsson har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta utifrån de slutsatser som togs vid den EU-konferens om arbetsmiljö som genomfördes 15–16 maj 2023.

Till att börja med vill jag tacka Johanna Haraldsson för att hon uppmärksammar den konferens som det svenska ordförandeskapet arrangerade tillsammans med Europeiska kommissionen. Konferensen syftade till att stämma av arbetet utifrån EU:s strategiska ram för arbetsmiljö för 2021–2027 och bedöma behovet av att revidera den strategiska ramen.

I slutsatserna från mötet konstaterades att mycket har åstadkommits när det gäller genomförandet av den strategiska ramen. Bland annat lyftes att det har skett en aktiv mobilisering av de centrala aktörerna inom arbetsmiljöområdet, men även att ett flertal utmaningar kvarstår. Det angavs exempelvis att mer behöver göras för att på alla nivåer genomföra den strategiska ramen, till exempel genom mer ambitiösa nationella strategier. Vidare uttrycktes ett behov av ytterligare överväganden, bland annat på det sociala och organisatoriska arbetsmiljöområdet, för att skapa en god arbetsmiljö för alla.

Sverige har en ambitiös arbetsmiljöstrategi som sträcker sig fram till 2025 med en inriktning för arbetsmiljöarbetet på nationell nivå. Strategin täcker de områden där konferensens slutsatser visar på fortsatta behov. Den är även väl förankrad hos såväl myndigheterna på området som hos arbetsmarknadens parter. Arbetet mot att nå målen i strategin fortsätter.

Stockholm den 7 juni 2023

Paulina Brandberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.